Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Dalība Globālo bibliotēku līderu un inovatoru apmācību programmā ASV

     
2010. gada 10.septembrī 12 Latvijas bibliotekāri devāmies uz ASV, lai piedalītos 4 nedēļu apmācību programmā, kuru ļoti profesionāli, tieši mūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstoši, bija sagatavojuši Mortensona centra darbinieki. Mortensona centrs darbojas pie Ilinoisas universitātes un ir sekmīgi realizējis apmācību programmas jau vairāk kā 90 valstu bibliotēku darbiniekiem, apmācību finansētājs Bila& Melindas Geitsu fonds.     
Viens no apmācību programmas galvenajiem mērķiem- nostiprināt līderības prasmes, īpaši akcentējot aizstāvību, mārketingu un komunikāciju, kā arī uzlabot zināšanas finanšu, vadības un projektu izstrādes jomā. Apmācību ietvaros ne tikai klausījāmies profesionālu speciālistu lekcijas, piedalījāmies diskusijās, bet iepazināmies arī ar dažādu līmeņu bibliotēkām, dalījāmies pieredzē ar ASV kolēģiem, uzsākām darbu pie projektu izstrādes. Apmācību rezultātā paredzēta bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu veidā, tam piesaistot BMGF finansējumu.
          To, ka atkal esam kļuvuši par studentiem, mums apliecināja arī tas, ka dzīvojām Ilinoisas universitātes studentu pilsētā Urbanā- Šampanjā (Urbana- Champaign), kuru vienu no otras atdala tikai iela.
            Viena no interesantākajām mācību programmas daļām noteikti bija ASV bibliotēku apmeklējumi. Katra bibliotēka, ko apmeklējām, atšķīrās ar kaut ko tikai tai raksturīgu un tas padara šo bibliotēku interesantu saviem apmeklētājiem.
            Šampanjas (Champaign) publiskā bibliotēka lepojās ar jaunām un plašām telpām, kurās īpaši domāts par apmeklētāju ērtībām. Tai pašā laikā jāsaka, ka viss iekārtots ļoti vienkārši un funkcionāli, neizceļoties ar īpašu greznību. Protams, neiztrūkstošas ir tehnoloģijas, kas tiek izmantotas bibliotēkas darbā- pašapkalpošanās sistēmas, kur lasītāji paši bez bibliotekāra palīdzības var nodot un saņemt grāmatas, nodoto grāmatu šķirošanas iekārta, video novērošanas sistēmas, drošības vārti u.c.
            Urbanas (Urbana) Brīvā bibliotēka savā darbā akcentu likusi darbam ar imigrantiem, viņu integrēšanai vietējā sabiedrībā. Bibliotēkas krājumā atrodama literatūra daudzās pasaules valodās, tiek īstenotas īpašas angļu valodas apmācības tiem, kam angļu valoda ir otrā valoda. Bibliotēkas darbinieki palīdz universitātes jaunajiem studentiem arī ar praktisku informāciju- uzturēšanās, dzīvošanas, darba jautājumiem u.c. Bibliotēkā lietotāju apkalpošanā īpaši akcentēts cilvēciskais kontakts- apmeklētāju vienmēr sagaidīs laipns, profesionāls bibliotekārs.
            Īpaša uzmanība šajā bibliotēkā veltīta darbam ar bērniem. Gan bibliotēkas darbības pamatā, gan bērnu nodaļas noformējumā izmantojot sirsnīgu leģendu par pāragri mirušu meitenīti Meganu. Mirušās meitenītes vecāki ziedojuši naudu, lai mazās meitiņas piemiņai ierīkotu bibliotēkas bērnu nodaļu. Iecienītas bērnu vidū ir vasaras lasīšanas programmas.
            Artūras (Arthur) publiskās bibliotēkas lietotāju lielākā daļa pārstāv Amish kopienu, kurai ir visai atšķirīga dzīves uztvere. Amish kopienas pārstāvju dzīvesveids balstās uz ticību, ģimeni un kopienu. Viņu mājās nav elektrības un elektroierīču. Ledusskapi, veļas mašīnu u.c. sadzīves lietas darbina, kā arī apgaismojumu nodrošina, izmantojot gāzes padevi. Šīs kopienas pārstāvju īpašumā nav automašīnu, lai pārvietotos, viņi izmanto zirgu pajūgus. Arī bibliotēkas krājums tādēļ nedaudz atšķiras no citās bibliotēkās redzētā. Krājumā netiek komplektēta mūsdienu modernā literatūra jauniešiem, pavisam niecīga daļa ir daiļliteratūra, pārsvarā pieejama- kristīgā literatūra.
            Mācību laikā apmeklējām arī nosacīti nelielas lauku bibliotēkas, kurās tikāmies ar to darbiniekiem, bibliotēku padomes pārstāvjiem, bibliotēku draugiem un atbalstītājiem, kā arī ar vietējo pašvaldības pārstāvjiem. Galvenie secinājumi, apmeklējot šīs bibliotēkas, kurām ir daudz kopīga ar mūsu bibliotēkām Latvijā- tajās strādā savu darba entuziasti. Visu bibliotēku darbā bija pamanāms- galvenais ir apmeklētājs, bibliotēkās ir domāts par visu paaudžu lietotājiem. Ļoti liels balsts bibliotēku darbiniekiem ir brīvprātīgie palīgi (voluntieri) un bibliotēku padomes, kuru darbs ikdienā gan saimnieciskajā jomā, gan plānošanas procesā u.c. ir neatsverams. Bibliotēku padomēs darbojas sabiedriski aktīvi cilvēki, kuriem interesē bibliotēku attīstība. Ļoti izplatīta ASV bibliotēkās ir ziedošanas tradīcija, vietējie sabiedrības pārstāvji ziedo gan bibliotēku ēku celtniecībai, gan krājuma papildināšanai un iekārtu iegādei. Cilvēki ar ziedojumiem cenšas saglabāt savu tuvinieku piemiņu, piemēram, izveidojot pasaku istabu vai iegādājoties grāmatu plauktus bibliotēkai. Pie katras bibliotēkas ir plāksnīte ar sarakstu, kurā apmeklētāji var uzzināt ziedotāju vārdus.        
          Pateicoties Mortensona centra darbiniekiem, mums bija unikāla iespēja piedalīties Ilinoisas bibliotēku asociācijas ikgadējā bibliotēku darbinieku konferencē Čikāgā. Tajā katram no mums bija iespēja piedalīties savām interesēm atbilstošās sesijās- piemēram, bibliotēkas sadarbība ar uzņēmējiem, bibliotēku aizstāvība, video izmantošana bibliotēkas popularizēšanā, bibliotēku un ģimeņu sadarbības veicināšana u.c. Konferences laikā apmeklējām izstādi, kurā vairāk kā 150 dažādas kompānijas iepazīstināja ar savu produkciju un pakalpojumiem bibliotēku darbības nodrošināšanai un attīstībai.
            Čikāgā mums tika dota iespēja iepazīties arī ar mārketinga aģentūras „Upshot” bibliotēku, kura savus pakalpojumus sniedz tikai sava uzņēmuma darbiniekiem un klientiem, kā arī laipni tikām uzņemti un iepazīstināti ar Amerikas Bibliotēku asociācijas darbu.
            Čikāgas publiskā bibliotēka mūs pārsteidza ar savām plašajām telpām un pakalpojumu klāstu. Bibliotēkas krājums, apkalpošanas, izstāžu zāles, mācību klases, ziemas dārzs izvietots 10 stāvos, bet bibliotēkas filiāles atrodas vēl 70 ēkās, bibliotēkā strādā 1300 darbinieki. Bibliotēkā ir plaša zāle (ar 380 vietām), kura tiek izmantota dažādu tematisku sarīkojumu, teātra izrāžu, diskusiju, koncertu organizēšanai. Tur rīkotos pasākumus bieži filmē vietējā televīzija, tādēļ tos it kā netieši apmeklē tūkstošiem iedzīvotāju.
            Iespaidīga un plaši apmeklēta ir bibliotēkas datortelpa, kurā lietotājiem pieejami vairāk kā 130 datori ar piekļuvi internetam.
            Pārsteidza bibliotēkas jauniešu nodaļa, kurā liels uzsvars tiek likts uz apmācībām darbā ar dažādām tehnoloģijām. Bibliotēkā pieejami gan stacionārie un portatīvie datori, fotoprinteri, digitālās fotokameras, iekārtas mūzikas miksēšanai, darbojas ierakstu studija u.c. Nodaļā strādā profesionāli darbinieki, pārsvarā vīrieši, kuri prasmīgi vada arī dažādas radošās darbnīcas- kā pareizi fotogrāfēt, apstrādāt fotogrāfijas, veidot dizainu utt.
            Bērnu nodaļā valda mājīga atmosfēra. Dienas pirmajā pusē bibliotēku darbinieki rīko dažādus tematiskus pasākumus, pēcpusdienās vairāk bibliotēku apmeklē vecāki ar bērniem.
            Interesanta likās arī bibliotēkas Vizuālās mākslas un mūzikas nodaļa, kurā pieejams ne tikai plaša mūzikas ierakstu kolekcija un nodrošināta iespēja tos klausīties un skatīties, bet iekārtotas arī nelielas telpas, kurās cilvēki var vingrināties mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā, tādējādi netraucējot savus dzīvokļa kaimiņus.
            Mācību laikā ieguvām vērtīgas zināšanas par pakalpojumu un tehnoloģiju mārketingu, bibliotēku vadību un aizstāvību (advocacy), apguvām un uzlabojām publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes, diskutējām un izstrādājām darbības plānus konkrētiem mērķiem, kurus centīsimies realizēt savās bibliotēkās. Ļoti atraktīva un interesanta nodarbība notika Lincoln Trails bibliotēku sistēmā, kur iepazināmies ar FISH filozofiju klientu apkalpošanā, ieguvām ierosmi par spēles elementa izmantošanu bibliotēku darbā.
            Visatbildīgākā noteikti bija mācību noslēguma nedēļa, kad, sadaloties 3 grupās, uzsākām darbu pie savu projektu izstrādes. Te vajadzēja pielietot iegūtās zināšanas, pieredzi, apvienot tās ar savām radošajām idejām un prasmi strādāt komandā.
            Projekta izstrādes grupā strādājām kopā ar Pededzes bibliotēkas vadītāju Antoņinu Girs, Ogres Centrālās bibliotēkas pieaugušo lasītavas vadītāju Gaļinu Sabļinu un Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāju Alitu Klušu. Projekta nosaukums- „Bibliotēka nāk pie lietotāja” un tā sekmīgas realizācijas rezultātā paredzēts ieviest inovatīvus mobilos pakalpojumus- portatīvo datoru nomu un informācijas un uzziņu ieguvi pa mobilo tālruni, tādējādi sekmējot bibliotēku pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēku telpām un darba laika.
            Lai apgūtu prasmes sava projekta aizstāvībā, tikāmies ar iespējamiem projekta finansētājiem (Mortensona centra darbiniekiem), mutiski aizstāvot sava projekta ideju. Mācību procesa pēdējais uzdevums bija prezentēt sava projekta idejas dažādām interešu grupām – draugiem, kolēģiem, uzņēmējiem, pašvaldībai. Darbs pie projektiem, atgriežoties Latvijā, turpinās.
            Iepazīstot ASV bibliotēkas iegūtas daudzas idejas, kuras nākotnē vēlētos ieviest arī savā bibliotēkā. Kā vienu no tādām var minēt- grāmatu nodošanas kastu izveidi un novietošanu ārpus bibliotēkas telpām (piemēram, lielveikalā), lai apmeklētāji varētu grāmatas nodot sev izdevīgā laikā, neskatoties uz bibliotēkas darba laiku. Bibliotēkās jābūt lielākam DVD, CD, filmu, mūzikas u.c. ierakstu kolekciju piedāvājumam, audiogrāmatām, jo, kā pierādīja ASV bibliotēkās redzētais- šis piedāvātais pakalpojums tiek plaši izmantots!
            Brīvajā laikā, protams, izmantojām iespējas iepazīties ar vietējām tradīcijām un kultūru, pilsētu arhitektūru- apmeklējām folkloras festivālu, vecpilsētu, izjutām atmosfēru, kāda valda amerikāņu futbola spēles dienā (Game day), kad spēlē vietējā Ilinoisas komanda, padejojām meksikāņu mūzikas ritmos. Čikāga mūs pārsteidza ar saviem debesskrāpjiem, pabijām pasaulē otrajā augstākajā ēkā (tikai 103 stāvi), tikāmies ar Čikāgas latviešiem, apmeklējām viņu biedrības namu un piedalījāmies 10.Saeimas vēlēšanās.
            Paldies valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” darbiniecēm Līgai Māsēnai, Ingai Niedrai un Kristīnei Pabērzai par rūpēm par mums un tulkošanas nodrošināšanu mācību laikā!
            Paldies Mortensona Centra (Ilinoisas Universitāte, ASV) direktorei Barbarai Fordai (Barbara Ford), direktores vietniecei Sūzenai Šnuerei (Susan Schnuer) un darbiniecēm Keitijai (Katie Eriksen), Džeimijai (Jamie Luedtke) un Karelai (Coral Daube) par nenovērtējamajām rūpēm, profesionāli sastādīto mācību programmu un lielo sirsnību, organizējot mūsu braucienu un esot kopā ar mums visu mācību laiku!
            Paldies maniem kolēģiem Alitai, Antoņinai, Gaļinai, Inesei, Valdai O., Valdai Dz., Ilvijai, Sandrai, Anitai, Lidijai un Mārtiņam par sapratni, jauko kopības garu un interesanti pavadīto laiku!
 
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore
Mortensona centra Glogālo bibliotēku līderu un inovatoru programmas dalībniece
8 komentāri
Citi koplietojumi

Autors Jeana 18 04 2016 10:40

This westibe makes things hella easy.


Autors Retta 18 04 2016 16:22

For the love of God, keep writing these artsclei.


Autors Heaven 19 04 2016 06:55

Great <a href="http://fyplwcxayb.com">arietlc,</a> thank you again for writing.


Autors Jonalyn 19 04 2016 13:50

Yeah that's what I'm talking about banc--biye work! http://cntvbx.com [url=http://zextwazoj.com]zextwazoj[/url] http://dhkotixsr.com">dhkotixsr


Autors Gracelyn 19 04 2016 20:25

You've <a href="http://rqcfvjs.com">maagend</a> a first class post


Autors Mellie 19 04 2016 22:18

The accident of finding this post has brgneteihd my day http://tcxliqkrfg.com [url=http://lnmkde.com]lnmkde[/url] http://strxbrqcuyx.com">strxbrqcuyx


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.