Mediji

Alūksnes novada pašvaldības laikraksts iznāk no 2009.gada, atbildīgā par izdevumu Evita Aploka. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri.

Laikraksts iznāk no 2019.gada apvienojoties
laikrakstiem “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”.
Galvenā redaktora p.i. Aivita Lizdika, izdevējs SIA “Malienas Ziņas”, iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.

AGRĀK IZNĀKUŠIE LAIKRAKSTI

1912.-1913.

Iznāca vienu reizi nedēļā, bet reāli viens vai daži numuri 1912.gadā un astoņi vai nedaudz vairāk numuru 1913.gadā. To izdod un iespiež V. Dzenītis, redaktors nav atzīmēts. Alūksnes pirmā avīze ir pilnīgi internacionāla: tā iznāk četrās valodās – latviski, krieviski, vāciski un igauniski. Tajā laikā Alūksni tā dēvē vienīgi latvieši, citās valodās tās nosaukums ir Marienburga.Ancītis, Valdemārs. Tur – Alūksnes malā/  Senču kalendārs 2000. un turpmākajiem gadiem : 9.gadagājums, 1999


1918

Iznāk divi vai trīs numuri, to izdod un iespiež Reinis Pastalnieks, par redaktoriem parakstās R.Muriņš (Vaidavietis) un Aleksandrs Kļavs-Kļaviņš, kurš vēlāk kļūst par nozīmīgu padomju valsts un partijas darbinieku

Ancītis, Valdemārs. Tur – Alūksnes malā/  Senču kalendārs 2000. un turpmākajiem gadiem : 9.gadagājums, 1999


1919

Iznāk pavisam trīs biļetena numuri – pirmie divi Alūksnē, trešais – Smiltenē.

Izdevējs: Valkas apriņķa strādnieku padome, redaktora vietā parakstās “Red. komisija”.

Ancītis, Valdemārs. Tur – Alūksnes malā/  Senču kalendārs 2000. un turpmākajiem gadiem : 9.gadagājums, 1999


1925.-1944.

Sabiedriski politisks un literārs nedēļas laikraksts. Izdots un iespiests Alūksnē, Reiņa Pastalnieka spiestuvē

Redaktori: Alfreds Bērziņš 1925.-1929. Marta Viča 1929.-1930. V.Eicens 1930.-1932. Maksis Cālītis 1932.-1933. O.Ronis 1933.-1933. E.Stalbovs  1934.-1935. R.Pastalnieks  no 1935.

Fakt.red.vēl bija: Valdemārs Ambainis pseid.Voldemārs Odiņš) 1925.-1927. A.Aizpurītis 1927.-1929. Laikraksta “Malienas Ziņas” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1930.gada oktobris – 1930.gada decembris

Bezpartejisks nacionāls nedēļas laikraksts. Izdots Alūksnē, iespiests Rīgā spiestuvē “Burtnieks”

Redaktori: A.Straume, M.Viča, J.Zakss

Izdevumu noorganizēja no “Malienas Ziņām” dažādu domstarpību dēļ aizgājušie darbinieki. Izdoti 9 numuri . Laikraksts apstājās līdzekļu trūkuma dēļ.

Laikraksta “Malēnietis” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1930.

Izdevēja Marta Viča, redaktors Jānis Skrūze

Iznākuši 7 numuri

Ancītis, Valdemārs. Tur – Alūksnes malā/ Senču kalendārs 2000. un turpmākajiem gadiem : 9.gadagājums, 1999


1931.gada aprīlis – 1931.gada oktobris

Kulturāli saimniecisks nedēļas laikraksts. Izdots Alūksnē, iespiests Madonā spiestuvē “Provinces prese”, Nr.18 – Pļaviņās

Redaktori: Gustavs Blēze, J.Zaks. Laikraksta redakcija atradusies Dārza ielā 10. Laikrakstu izdeva tikai līdz Saeimas vēlēšanām. Laikraksta “Malienas Balss” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1944. – 1962.

Laikraksta “Padomju Alūksne” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1963. – 1967.

Pēc Alūksnes rajona likvidācijas un pievienošanas Gulbenes rajonam, par alūksniešu dzīvi rakstīja laikraksts “Dzirkstele”

Laikraksta “Dzirkstele” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1960. – 1989.

Laikraksta “Oktobra Karogs” numuri atrodami LNB DIGITĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ


1994. – 1999.

Alūksnes novada laikraksts iznāk katru ceturtdienu  Redaktors:  Jānis Skopiņš, vēlāk Ainis Šmats


1989. – 2018.

Alūksnes un Apes novadu laikraksts


Laikraksts “Alūksnes Ziņas” iznāca kopš 2000. gada 17. oktobra, sākotnēji kā Alūksnes rajona laikraksts, kopš 2009. gada – kā Alūksnes un Apes novadu laikraksts. Gadu gaitā mainījušies izdevēju nosaukumi, sākotnēji tas bija zem akciju sabiedrības “Diena”, bet 2018. gada decembrī – zem SIA “Reģionu mediji”. Kopš 2008. gada laikrakstam ir savs interneta portāls “Alūksniešiem.lv”.

“Alūksnes Ziņas” kā lokālais laikraksts atspoguļoja vietējās dzīves notikumus, izgaismoja problēmas un veidoja līdzcilvēku dzīvesstāstu aprakstus.

“Alūksnes Ziņu” pirmā galvenā redaktore bija Māra Matisone, vēlāk Ginta Alberte un Līga Vīksna. Redakcijas darbinieku skaits svārstījies no 5-7 cilvēkiem.

“Alūksnes Ziņas” kopš 2019. gada janvāra turpina pastāvēt kā apvienotā laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” sastāvdaļa, jo ar šo mirkli tika apvienots ar otru Alūksnes un Apes novadu laikrakstu “Malienas Ziņas”, izdevējs SIA “Malienas Ziņas”.


2007. – 2009.

Alūksnes pilsētas domes informatīvais izdevums kā laikraksta “Malienas Ziņas” pielikums

Laikraksta “Alūksnes Domes Vēstis” numuri atrodami šeit.


PAGASTU LAIKRAKSTI

Atšķirīgā formātā un informācijas blīvumā Alūksnes un Apes rajonā samērā regulāri tiek izdotas pagastu avīzes, biļeteni.

Alsviķu pagasta ziņu biļetens. Par izdevumu atbildīgā Ruta Birzniece. Iespiests IU “Varavīksne – A.I.S.”  Alūksnē Pils ielā 27.

Alsviķu pagasta avīze ”Atspulgs” veidotāji Ruta Birzniece, Solveiga Selga.


Apes pilsētas domes informatīvais izdevums, par izdevumu atbild M.Čerņavska, iespiests SIA “Latvijas druka” Rēzeknē. 1.-4. numurs iznāca ar nosaukumu “Domes Ziņas”


Malienas pagasta padomes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eksemplāru. Iespiests vītola izdevniecībā Gulbenē


Ziemeru pagasta padomes izdevums


Gaujienas pagasta padomes un VAK avīzīte

Redkolēģijā darbojās: Inese Lukjanoviča, Sanita Sproģe, Ineta Riepniece, Ilva Harkina


Ilzenes pagasta informatīvais izdevums. Par izdevumu atbild Rudīte un Inese


Jaunlaicenes pagasta informatīvā biļetena “Jaunlaicenes Vēstis” atbildīgā par izdevumu Māra Svārupa


Zeltiņu pagasta padomes bezmaksas informatīvais izdevums


Informatīvs Kalncempju pagasta biļetens. Atbildīgais A.Aploks. Vēlāk izdots ar nosaukumu “Varavīksne”


Liepnas pagasta informatīvais biļetens


Mālupes pagasta padomes informatīvais izdevums


Mārkalnes pagasta padomes informatīvais izdevums


Annas pagasta padomes ikmēneša informatīvais izdevums. Atbildīgais par izdevumu Aivars Fomins, redkolēģijā Ārija Dunce, Inese Skudra, Valda Plūša, sarmīte Kosmačeva Salikts un iespiests Vītola izdevniecībā Gulbenē


Informatīvais pagasta biļetens  Sagatavo Anita Zara


Jaunannas pagasta informatīvais biļetens Par izdevumu atbild Vija Zaķe


Pededzes pagasta avīze


Trapenes pagasta informatīvais izdevums. Atbildīgā par izdevumu Irisa Popoviča


Veclaicenes pagasta padomes informatīvais biļetens


Virešu pagasta informatīvais biļetens.  Atbildīgās par izdevumu Kornēlija Apškrūma un Alda BriedeIespiests IK “Poligrāfijas salons”, Alūksnē Rūpniecības ielā 7