Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2008. gada Februāris

Bērziņš Ludis. Greznas dziesmas / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve ; māksl.Juris Nikoforovs. - Rīga : Zinātne, 2007. - 311 lpp. : il., faks. ; 22 cm. - (Folkloristikas bibliotēka). - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984808116

Borovanova Vlasta. Franču valodas pašmācība / Petra Kamenikova ; tulkojusi Inta Murāne ; red.Sandra Godiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (Slovakia). - 224 lpp. : il. ; 21 cm + 2 audio CD. - Teksts latviešu un franču val.  ISBN 9789984404967

Bromfīlds Lūiss. Lieti nāk / no angļu valodas tulkojusi Elza Egle ; māksl.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 607, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zelta klasika).  ISBN 9789984400716

Citi laiki, citi tikumi : angļu, īru, skotu un velsiešu sakāmvārdi / sakārtojusi un tulkojusi Vanda Tomaševiča ; māksl.Solvita Ozola. - Rīga : Rasa, 2007. - 440 lpp. ; 17 cm. - Ietver bibliogrāfiju (440. lpp. - Teksts latviešu un angļu val.  ISBN 9789984717883

Dzīvnieku pasaule : interesanti fakti par zināmu un retāk sastopamu zīdītāju dzīvi un uzvedību / sastādījuši Ruta Darbiņa un Arvīds Linde ; māksl.Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2007. - 289, [4] lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([291.] lpp.)un rādītāju (287.-[290]. lpp.  ISBN 9789984800240

Edbauers Matiass. Vēsture : nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas /  Uve Gopolds ; no vācu valodas tulkojusi Larisa Vjatere. - Rīga : Avots, 2007. - 503 lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984800226

Eglītis Andrejs. Dievs, tava zeme deg! / Andrejs Eglītis [teksts], Lūcija Garūta [mūzika], Rīgas kamerkoris Ave sol [izp.]. - Rīga : Valters un Rapa, 2007 : Jelgavas tipogr. - 147, [1] lpp. ; 20 cm + 1 skaņu CD. - Ietver fonogrāfiju. - Vāka nos. paral. angļu valodāGod, Thy Earth is aflame!. - Latviešu, angļu, franču, itāliešu, japāņu, spāņu un vācu val.

Fredēns Larss Pēters. Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1989-1991 /  no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; red.Pēteris Jankavs. - Rīga : Atēna, 2007 : Valmieras tipogr. "Lapa". - 291 lpp. : il. ; 24 cm. - (Dzīvā vēsture).  ISBN 9789984342894

Gaile Inga. Kūku Marija / red.Jānis Rokpelnis ; māksl.Vladimirs Leibgams. - Rīga : Орбита, 2007. - 77 lpp. ; 23 cm. - Daļa teksta krievu val.  ISBN 9789984970271

Gafnija Patricija. Bella Sorella : romāns / no angļu val.tulk.Baiba Gabranova ; vāka diz. Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443, [3] lpp.  ISBN 9789984353418

Gasparovs Mihails. Aizraujošā Grieķija : stāsti par sengrieķu kultūru / no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; māksl.Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 466 lpp. : il., kartes ; 23 cm.  ISBN 9789984232591

Hokings Stīvens. Vēl īsāk par laika vēsturi / Stīvens Hokings, Leonards Mlodinovs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; diz.Iveta Zāģere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 164 lpp. : il. ; 24 cm.  ISBN 9789984232546

Horna Māra. Paulīna : Manas vecmāmiņas dzīves stāsts / redaktore Liliana Cirse ; vāka noform.Iveta Blūma. - Rīga : PIC, 2007. - 192 lpp.  ISBN 9984-7649-4-x

Irbe Aivars. Dārzu un parku pilsēta - Sigulda : daiļdārznieka piezīmes par Siguldas un Turaidas apstādījumu veidošanu un labiekārtošanu / Aivars Irbe ; atb.par izd.Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2007. - 103 lpp., [99] lpp. iel. : il. ; 30 cm.  ISBN 9984-7595-3-1

Kalnciema- Pujēna Elfrīda. Līdzās stāvēja eņģelis : tas notika 20. gadsimtenī Eiropā / redaktore Sarmīte Pujēna ; māksl.Zīle Dāvidsone. - Liepāja : Liepājas muzejs, 2007. - 112 lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 9984-392-84-8

Kāvere Anne. Rīgas dārzu arhitekts Georgs Kūfalts / no igauņu valodas tulkojusi Marika Muzikante ; māksl.Vita Lēnerte. - Rīga : Jumava, 2007. - 193, [2] lpp., [32] lpp. iel. ; 25 cm.  ISBN 9789984383491

Ķīniešu dzīves ainas Cjin dinastijas laikā : Ārzemju mākslas muzeja kolekcija = Scenes of the Chinese life during Qing dynasty : the collection of the Foreign Art Museum / Ārzemju mākslas muzejs ; zin. red. Kaspars Eihmanis ; tulk. no ķīniešu val. un koment.: Irina Bezručenko, Ilze Pūka ; tulk. uz angļu val.: Irina Bezručenko, Ilze Pūka, Kaspars Eihmanis, Jeļena Viktorova, Vera Bartoševska, Māra Rūmniece ; red. latviešu val.: Māra Ņikitina, Ieva Janaite ; red. angļu val. Māra Rūmniece ; priekšv., 9. lpp., aut. Džans Limins ; iev., 10.-13. lpp., aut. Kaspars Eihmanis ; iev., 14.-17. lpp., aut. Jeļena Viktorova ; dizains: Aleksandrs Busse. - Rīga : Nordik, 2007 : Jelgavas tipogr. - 219, [1] lpp. : krās. il. ; 30 cm. - Bibliogr.: 219.-[220.] lpp. (58 nos. - Teksts latviešu, angļu, ķīniešu val.  ISBN 9879984792446

Latviešu zelta stāsti : izlase / sastādītājs Raimonds Briedis. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 319 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984542508

Latvija - likteņa gaitās : vēsturisks apskats par dzīvi, kā tā veidojās gadu tūkstošos, tuvāk apskatot iepriekšējo traģisko gadu simteni / redkol.: , E.Smalkais, J. Vējiņš ; līdzstr.: Aleksandrs Gārša, Artūrs Kenne, Žanis Mediķis, Roberts Millers, Aivars Saulītis, Edmunds Smalkais, Andris Tomašūns, Jēkabs Ziedars, Elmārs Vanags ; priekšv. sarakst. Baiba Rivža, Roberts Millers, Indulis Ķēniņš , Jānis Vējiņš ; vāku veidojis Andris Laucis. - 2. izdevums. - Rīga : Apvienība "Timermanis un Vējiņš", 2007 : a/s Preses nams. - 359 lpp. ; 24 cm. -  ISBN 9789984994819 

Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos / Latvijas Universitātes Bibliotēka ; sast. Mārīte Saviča ; bibliogrāfiskā redaktore Diāna Paukšēna ; aut.Georgs Briežkalns ; Gita Treide ; Andris Šnē. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 159 lpp. : il., faks. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju.  ISBN 978998480285X

Lejiņš Atis. Skats nākotnē atskatoties : rakstu krājums / māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2007 ; Valmiera : SIA "Valmieras tipogrāfija Lapa". - 239 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984383859

Līzbets Andrē van. Tantra : sievišķā vara / tulkotāja Ieva Rudzīte ; lit.red.Ina Eglīte. - Rīga : Madris, 2007. - 312 lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: [298.]-307. lpp.  ISBN 9789984316734

Lukjanskis Egīls. Sarkanā luktura ēnā / māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 239 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns).  ISBN 9789984542775

Mājas ārsts : pašpalīdzības rokasgrāmata : ikdienā bieži sastopamo veselības problēmu risinājumi / no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema ; priekšv., 5.lpp., aut. Filips T. Heigens ; vāka autors: Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2005 : a/s "Paraugtipogrāfija". - 293, [1] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Rād.: 285.-293.lpp.  ISBN 9984-351-48-3

Melgalvs Māris. Dejas virs bezizejas : dzejas izlase, 1975-1994 / sastādītāja Inta Čaklā ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Tapals, 2007. - 143, [1] lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9789984796369

Mincenhofs. Par vijolēm un citiem zvēriem / Arnis Mincenhofs ; māksliniece Vita Lēnerte ; red.Ieva Štamere. - Rīga : Jumava, 2007. - 55, [1] lpp. ; 19 cm.  ISBN 9789984383781

Mugurēvičs Ēvalds. Oskars Kalpaks : Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un kauju ceļš / atb. red. Ieva Austere ; māksl. Arnis Rožkalns. - 2., papild. un pārstr. izd. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2007 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 138, [1] lpp., [20] lpp. il., ģīm. : faks., sh., tab., kartes ; 23 cm. - Bibliogr.: 130.-[137.] lpp. - Personu rād.: 127.-[129.] lpp. -  ISBN 9789984383927

Niedra Aīda . Raksti / māksl. Andris Nikolajevs.

  6. sēj. Pie Azandas upes. - Rīga : Daugava, 2007 : SIA "EKLV" tipogr. - 242, [1] lpp. : ģīm. ; 22 cm. - A. Niedras (1899-1972) Rakstu 6. sējumā ievietotais romāns stāsta par Lukstu, Vindedžu, Rodzupu un Kreteļu māju saimniekiem, viņu ikdienas lauku darbiem un savstarpējām attiecībām.  ISBN 9789984410104

O'Kīfs Pets. Kikbokss / no angļu val. tulk. Jāzeps Springovičs ; vāka aut.Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2005. - 156, [2] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984-351-16-5

Ozols Vairis. Četri laivā un... / zīm.Māra Rikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 223 lpp. - (Lata romāns).  ISBN 9789984542607

Prīberga Dagmāra. Senās mežģīnes Latvijā / māksl.Juris Petraškevičs. - Rīga : Zelta grauds, 2007. - 215, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 215.-[216.] lpp. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.  ISBN 9789984986357

Po Edgars Allans. Nodevīgā sirds : īsprozas izlase /no angļu valodas tulkojušas Vizma Belševica, Helma Lapiņa, Indra Aumale ; vārsmas atdzejojusi Austra Aumale]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 471 lpp. ; 22 cm. - (Zelta klasika).  ISBN 9789984400686

Rīga. Jūgendstils : tēli un detaļas - tradīcija Rīgas arhitektūrā / sakārtotājs Andris Lamsters ; teksta aut. Andris Brūderis. - Rīga : Madris, 2007. - 54, [2] lpp. : il. ; 25 cm.  ISBN 9789984315898

Rupenheite Ieva. Melnas krelles / mākslinieks Guntars Sietiņš. - Rīga : Neputns, 2007 : Jelgavas tipogr. - 101 lpp. : il. ; 17 cm.  ISBN 9789984807096

Rūķīša dziesmas / sastādījusi Līga Loļa ; mākslinieces Lindas Annas Raisteres zīmējumi ; Vitas Lēnertes grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2007. - 58, [6] lpp. : il. ; 24 cm.  ISBN 9789984383514

Rūtiņš Andris. Gara un prāta kopējs : stāsts par Jura Kalniņa dzīvi un darbu / red.Pēteris Jankavs. - Rīga : Atēna, 2007. - 93, [2] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Ietver bibliogrāfiju (88.-[92.]) lpp. un rādītāju (93.-[94.].  ISBN 9789984342795

Šimkus Iveta. Prombūtne : dzeja / foto, Ina un Jānis Stūri. - Rīga : Neputns, 2007. - 95 lpp. ; 13 cm + 1 iel. broš. ([13] lpp. : il.  ISBN 9789984807072

Šlāpins Ilmārs. Karmabandha / mākslinieks Ēriks Šulcs ; red.Jānis Elsbergs. - [Rīga] : Literatūras un filosofijas portāls 1/4 Satori, 2007 : Jelgavas tipogr. - 148, [4] lpp. : il. ; 19 cm.  ISBN 9789984393278

1000 brīnumi...ko atklāt / no vācu valodas tulkojusi Aija Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (Slovākija). - 576 lpp. : il., kartes ; 30 cm.  ISBN 9789984404479

Tuvā pagātne : Alūksnes rajons (1967-2007 / sast. Jānis Polis. - Alūksne : b.i., 2007. - 287 lpp.  ISBN 9789984978260

Vargass, Ljosa Mario. Kapteinis Pantaleons un Sieviešu labo pakalpojumu rota / no spāņu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis ; māksl.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 281, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zelta klasika).  ISBN 9789984402826

Vīksna Aiva. Savs bizness / foto Jānis Deinats. - Atk.izd. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 175 lpp. ; 22 cm.  ISBN 9984-97897-4

Zeile Pēteris. Ar mīlestību sirdī : versija par Andri Vējānu / red.Alberts Ločmelis ; mākls. Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, 2007 : tipogr. "Spindulys". - 214, [2] lpp., [16] lpp. iel. ; 22 cm. - Bibliogr.: 209.-214. lpp.  ISBN 9789984786629

Ziemsvētku dziesmas ar notīm. - Rīga : Antēra, 2007. - 50, [2] lpp.  ISBN 9789984719498

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.