Notiek Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienību akreditācija

Akreditācijas komisijas vadītāja Dzidra Šmita, apmeklējot Jaunlaicenes bibliotēku un tiekoties ar tās vadītāju Ivetu Šķepasti

Ceturtdien, 6. oktobrī, novadā bija ieradusies bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija, kuras uzdevums ir vērtēt Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības – pagastu bibliotēkas.

Ekspertu komisiju vada Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja Dzidra Šmita, komisijas sastāvā ir Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte un Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa. Ekspertes vērtēja Alūksnes novada bibliotēkas sagatavoto akreditācijas dokumentāciju, tikās sarunās ar katras struktūrvienības vadītāju, kā arī klātienē apmeklēja Jaunannas un Jaunlaicenes bibliotēkas. Dienas noslēgumā akreditācijas ekspertu komisija kopā ar Alūksnes novada bibliotēkas direktori Ivetu Ozoliņu tikās ar pašvaldības vadību – domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Langrati un izpilddirektoru Ingu Berkuli.

Akreditācijas komisijas vadītāja Dz. Šmita izteica pateicību pašvaldībai un uzsvēra, ka attiecībā uz bibliotēku darbības sakārtošanu pašvaldība ir izvēlējusies pareizo ceļu. Atgādinām, ka no šī gada 1. jūlija pagastu bibliotēkas vairs nav pagastu pārvalžu, bet centrālās – Alūksnes novada bibliotēkas – struktūrvienības. Viņa uzsvēra, ka šī reforma ir pareizs lēmums, kā taupīt visa veida resursus un apsaimniekot efektīvi. Pagastos, kur bibliotēkas ir pārvietotas un tagad atrodas vienkopus ar citām pašvaldības iestādēm, viņa novērtēja, ka tas ir gan ekonomisks, gan arī sociāls efekts, jo iedzīvotājiem vienā vietā ir iespēja saņemt plašāku pašvaldības pakalpojumu apjomu. Tāpat komisijas vadītāja ļoti pozitīvi novērtēja bibliotēku sadarbību ar vietējās kopienas iedzīvotājiem. Dz. Šmita uzsvēra, ka ir redzams no novada galvenās bibliotēkas puses ieguldītais apjomīgais darbs, strādājot ar pagastu bibliotēkām. Komisija ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja arī atsevišķus jautājumus, kur vēl būtu nepieciešamas pārmaiņas un uzlabojumi, tostarp, dažu bibliotēku pārvietošana uz citām telpām.

Domes priekšsēdētāja vietniece L. Langrate sarunā ar akreditācijas ekspertu komisiju uzsvēra, ka viena no novada prioritātēm ir jaunas, mūsdienīgas ēkas nepieciešamība galvenajai bibliotēkai. Viņa norādīja, ka, mainoties sabiedrībai, mainās arī bibliotēku funkcijas un uzdevumi un to loma pastiprinās.

Pašvaldības izpilddirektors I. Berkulis norādīja, ka Alūksnes novada pašvaldība bibliotēkas saskata kā būtisku elementu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem un no nākamā gada tās veidosies kā galvenie punkti, kas pildīs ne tikai bibliotēkas funkcijas, bet arī būs klientu apkalpošanas centrs. Viņš sacīja, ka, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos un vērtējot, kā citos novados tiek organizēts pagastu pārvalžu darbs pagastu apvienību pārvaldēs, arī Alūksnes novada pašvaldība virzīsies uz pagastu pārvalžu pārvaldības modeļa maiņu. Pašvaldības mērķis ir saglabāt pakalpojumu pieejamību un bibliotēkas kā klientu apkalpošanas centri būs galvenās.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste