Zaļā patēriņa apņemšanās

26.01.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar jauno zaļā patēriņa apņemšanos – pirmo iniciatīvu jaunās Patērētāju tiesību aizsardzības programmas ietvaros. Zaļā patēriņa apņemšanās ir daļa no Eiropas Klimata pakta – ES mēroga iniciatīvas, kurā cilvēki, kopienas un organizācijas tiek aicinātas piedalīties klimata politikas pasākumos un veidot zaļāku Eiropu. To parakstot, uzņēmumi apņemas plašāk atbalstīt zaļo pārkārtošanos.
Apņemšanos izstrādājusi Komisija kopā ar uzņēmumiem. Tās mērķis ir paātrināt uzņēmumu ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas atveseļošanā un vairot patērētāju uzticēšanos uzņēmumu un produktu veikumam vides aizsardzībā. Pirmie celmlauži – uzņēmumi, kas iesaistījušies šajā pilotprojektā, ir Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal un Renewd. Zaļā patēriņa apņemšanās darbība tiks novērtēta pēc gada pirms turpmāku pasākumu veikšanas.
Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: „Ļaut patērētājiem izdarīt videi draudzīgu izvēli – tāds bija mūsu nodoms pagājušā gada rudenī, kad publicējām jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu. Lai izdarītu apzinātu izvēli, patērētājiem ir vajadzīga skaidrāka informācija par preču oglekļa pēdu un ilgtspēju. Tieši tāds ir šodienas iniciatīvas mērķis. Tāpēc es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka šie pieci uzņēmumi ir izteikuši zaļo apņemšanos, un mani iepriecina viņu solījums paveikt vairāk, nekā prasa tiesību akti. Es ar nepacietību gaidu sadarbību ar daudziem citiem uzņēmumiem, lai mēs varētu vēl vairāk palielināt ilgtspējīgu patēriņu ES.”
Zaļā patēriņa apņemšanās pamatā ir piecu galveno saistību kopums. Lai pievienotos, uzņēmumi apņemas veikt vērienīgus pasākumus, kas uzlabos to ietekmi uz vidi un palīdzēs patērētājiem iepirkties ilgtspējīgāk. Tiem ir jāveic konkrēti pasākumi vismaz trijās no piecām saistību jomām un jāpierāda savas sekmes ar datiem, kuri tiek publiskoti. Katrs uzņēmums pilnībā pārredzami sadarbosies ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka panāktais progress ir ticams un pārbaudāms. Piecas galvenās saistību jomas ir šādas:
1. Aprēķināt uzņēmuma, tostarp tā piegādes ķēdes, oglekļa pēdu, izmantojot aprēķinu metodiku vai vides pārvaldības sistēmu, ko izstrādājusi Komisija, un ieviest atbilstošus pienācīgas rūpības procesus, lai panāktu pēdas samazināšanu saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem.
2. Aprēķināt atsevišķu uzņēmuma pamatproduktu oglekļa pēdu, izmantojot Komisijas izstrādāto metodiku, panākt noteiktus pēdas samazinājumus attiecībā uz izvēlētajiem produktiem un informēt sabiedrību par gūtajām sekmēm.
3. Palielināt ilgtspējīgu produktu vai pakalpojumu daļu visa uzņēmuma vai konkrēta darbības virziena kopējā pārdošanas apjomā.
4. Daļu no uzņēmuma sabiedrisko attiecību izdevumiem atvēlēt ilgtspējīgas prakses popularizēšanai atbilstīgi tam, kā Komisija īsteno Eiropas zaļā kursa politiku un darbības.
5. Nodrošināt, ka patērētājiem sniegtā informācija par uzņēmuma un produktu oglekļa pēdu ir viegli pieejama, precīza un skaidra, un atjaunināt šo informāciju pēc tam, kad pēda samazinās vai palielinās.
Zaļā patēriņa apņemšanās iniciatīva ir vērsta uz nepārtikas precēm, un tā papildina Rīcības kodeksu, kas tiks ieviests rīt, 26. janvārī kā daļa no stratēģijas „No lauka līdz galdam”. Šis rīcības kodekss apvienos ieinteresētās personas no pārtikas ražošanas sistēmas, kuras uzņemsies saistības attiecībā uz atbildīgu uzņēmējdarbības un tirdzniecības praksi.
Turpmākie pasākumi
Ikviens nepārtikas nozares uzņēmums, kā arī mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi, kas pārdod gan pārtikas, gan nepārtikas preces, kuri vēlas veikt zaļo apņemšanos, var sazināties ar Eiropas Komisiju līdz 2021. gada marta beigām.
Šis zaļā patēriņa apņemšanās sākotnējais izmēģinājuma posms tiks pabeigts līdz 2022. gada janvārim. Pirms turpmāko pasākumu uzsākšanas tiks veikts apņemšanās darbības novērtējums, apspriežoties ar iesaistītajiem uzņēmumiem, attiecīgajām patērētāju organizācijām un citām ieinteresētajām personām.
Konteksts
Zaļā pārkārtošanās ir viena no galvenajām prioritātēm Jaunajā patērētāju tiesību aizsardzības programmā, kuras mērķis ir panākt, ka ES tirgū patērētājiem ir pieejami ilgtspējīgi produkti un ka patērētāji ir labāk informēti un spēj izdarīt apzinātu izvēli. Ņemot vērā rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu svarīgo lomu augšupējā tirgū, ir būtiski tiesību aktu priekšlikumus papildināt ar brīvprātīgām, neregulatīvām iniciatīvām, kas paredzētas nozares celmlaužiem, kuri vēlas atbalstīt zaļo pārkārtošanos. Zaļā apņemšanās ir viena no jaunās Patērētāju tiesību aizsardzības programmas neregulatīvajām iniciatīvām.
Zaļā patēriņa apņemšanās ir viena no vairākām iniciatīvām, ko Komisija veic, lai dotu patērētājiem iespēju izdarīt ilgtspējīgāku izvēli. Vēl viena iniciatīva ir tiesību akta priekšlikums par vidi saudzējošu apgalvojumu pamatošanu, kuru Komisija pieņems 2021. gada gaitā. Šī iniciatīva paredz, ka uzņēmumiem savi apgalvojumi par produktu un pakalpojumu vidisko pēdu būs jāpamato, to kvantificēšanai izmantojot standartmetodes. Mērķis ir panākt, ka apgalvojumi ir ticami, salīdzināmi un verificējami visā ES un tādējādi novērst „zaļmaldināšanu” (kad uzņēmumi rada nepareizu priekšstatu par savu ietekmi uz vidi). Tas komercpircējiem un investoriem palīdzētu pieņemt ilgtspējīgākus lēmumus un palielinātu patērētāju uzticību zaļumu apliecinošiem marķējumiem un informācijai.
2020. gada 9. decembrī pieņemtā Eiropas Klimata pakta mērķis ir palīdzēt izplatīt zinātniski pamatotu informāciju par rīcību klimata jomā un sniegt praktiskus ieteikumus ikdienas dzīves izvēlei. Tas atbalstīs vietējas iniciatīvas un gan atsevišķus cilvēkus, gan kolektīvus mudinās dot klimatrīcības solījumus, palīdzot piesaistīt atbalstu un sekmēt līdzdalību.
Papildinformācija