Ukraina. REACT-EU priekšfinansējums 3,4 miljardu eiro apmērā dalībvalstīm, kas uzņem bēgļus no Ukrainas

Lai atbalstītu dalībvalstis, kuras uzņem un izmitina cilvēkus, kuri bēg no kara Ukrainā, Komisija ierosina par 3,4 miljardiem eiro palielināt kopējo priekšfinansējumu, kas piešķirts no Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU). Tiklīdz abi likumdevēji šo priekšlikumu būs apstiprinājuši, līdzekļu tūlītējā pieejamība un elastīgums, kas ieviesti ar kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE), paātrinās dalībvalstu piekļuvi līdzekļiem, ko varēs izmantot infrastruktūrai, mājokļiem, aprīkojumam un pakalpojumiem nodarbinātības, izglītības, sociālās iekļaušanas, veselības aprūpes un bērnu aprūpes jomā.

Dalībvalstis saņem finansiālu stimulu solidaritātei ar Ukrainu

Visām dalībvalstīm Komisija piedāvā no 11 % līdz 15 % palielināt 2021. gada REACT-EU daļas priekšfinansējumu. Savukārt pierobežas dalībvalstīm – Ungārijai, Polijai, Rumānijai un Slovākijai – un dalībvalstīm, kuras proporcionāli savu iedzīvotāju skaitam laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 23. martam ir uzņēmušas vislielāko skaitu ieceļotāju no Ukrainas (vairāk nekā 1 % – Austrija, Bulgārija, Čehija un Igaunija), Komisija ierosina šo procentuālo daļu palielināt līdz 45 %. Kopējais priekšfinansējuma palielinājums ir 3,4 miljardi eiro, ko paredzēts izmaksāt dalībvalstīm, tiklīdz priekšlikumu būs apstiprinājuši abi likumdevēji.

Tā kā to cilvēku skaits, kuri bēg no kara, ar katru stundu pieaug un dalībvalstīs pašlaik turpinās šo cilvēku reģistrācija, situācija ir ļoti dinamiska. Lai gūtu vispārēju priekšstatu par situāciju un noskaidrotu, ar kādu spiedienu saskaras dalībvalstis lielā bēgļu pieplūduma dēļ, Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, ko tās ieguvušas ar Blueprint tīkla, starptautisko organizāciju un citu uzticamu publisko avotu starpniecību, aprēķināja iebraucēju īpatsvaru pret attiecīgo valstu iedzīvotāju skaitu.

Turpmākie pasākumi

Grozījumi, kas ierosināti Kopīgo noteikumu regulā un Regulā par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Konteksts

Kopš 2014. gada, kad Ukrainā sākās krīze, ES un tās dalībvalstis tai sniegušas humāno palīdzību un agrīnās atveseļošanas atbalstu vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā. 

NextGenerationEU ietvaros REACT-EU nodrošina papildu finansējumu 50,6 miljardu eiro apmērā (pašreizējās cenās) 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmām 2021. un 2022. gadā. REACT-EU stājās spēkā 2020. gada 24. decembrī, un izdevumus no tās ar atpakaļejošu spēku var finansēt par laikposmu no 2020. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šodien iesniegtais priekšlikums palielināt REACT-EU priekšfinansējumu dalībvalstīm papildina 8. martā pieņemto priekšlikumu par kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE) un iespēju dalībvalstīm izmantot 2022. gada REACT-EU daļu, lai atbalstītu pasākumus, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas, saskaņā ar vispārējo mērķi panākt atveseļošanos pēc pandēmijas.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/