Programma “Radošā Eiropa” – 2022. gadā palielināts kultūras un radošo nozaru atbalsta budžets

13.01.2022. Šodien Komisija pieņēma 2022. gada darba programmu “Radošā Eiropa”, pēc kuras izsludinās attiecīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Programma “Radošā Eiropa”, kuras budžets ir aptuveni 385 miljoni eiro (par gandrīz 100 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gadā), stiprina atbalstu radošajiem un kultūras partneriem, pienācīgi ņemot vērā problēmas, ko rada Covid-19 krīze un pieaugošā globālā konkurence.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: “Kultūras un radošās nozares ir Eiropas sabiedrības dvēsele. Mēs zinām, cik izturīgas ir bijušas radošās un kultūras nozares šajos divos gados. 2022. gadā programmai “Radošā Eiropa” tiks piešķirts līdz šim lielākais budžets. ES atbalsta to atlabšanu, radošo procesu un inovācijas potenciālu. Mēs aicinām māksliniekus, autorus un kultūras speciālistus izpētīt daudzās finansējuma iespējas, ko sniedz programma “Radošā Eiropa”, un izmantot tās.”

Programmas kultūras atzarā būs jauni uzaicinājumi un iniciatīvas mūzikas, kultūras mantojuma, izpildītājmākslas un literatūras nozarē. Turklāt tā izveidos mobilitātes shēmu, kas piedāvās iespējas māksliniekiem, autoriem vai kultūras profesionāļiem doties uz ārzemēm, lai sekmētu viņu profesionālo izaugsmi vai starptautiskās sadarbības iespējas un lai atrastu jaunu auditoriju, kopīgi radītu vai iepazīstinātu ar savu darbu.

Atzars “MEDIA” pievēršas audiovizuāliem jautājumiem, un 2022. gadā tiek ieviesti vairāki jauninājumi. Tiks finansēts atbalsts inovatīvu videospēļu un virtuālās realitātes pieredzes izstrādei. Jauna darbība “MEDIA 360 grādi” būs vērsta uz vadošajiem nozares forumiem, kas sadarbojas ar uzņēmumiem visā audiovizuālās vērtības ķēdē. Lai vēl vairāk veicinātu inovāciju, tiks uzsākta daudzsološu jaunuzņēmumu “MEDIA piekļuve tirgum”. Ar tīklu palīdzību tiks stiprināta sadarbība starp filmu festivāliem.

Visbeidzot, starpnozaru atzars palielinās finansējumu “Radošās inovācijas laboratorijas” kopīgiem inovācijas projektiem, kuros iesaistītas vairākas radošās nozares, sniedzot ieguldījumu arī Jaunajā Eiropas “Bauhaus”. Tā arī palielinās atbalstu ziņu plašsaziņas līdzekļiem, īstenojot papildu pasākumus plašsaziņas līdzekļu brīvības veicināšanai.

Programma “Radošā Eiropa” risinās arī galvenos jautājumus, kas skar kultūras un radošās nozares. Lai īstenotu zaļināšanas un daudzveidības stratēģijas, tostarp dzimumu līdzsvaru, būs vajadzīgi plašsaziņas līdzekļu finansēti projekti. Tādējādi programma “Radošā Eiropa” sniegs būtisku ieguldījumu Komisijas politiskajās prioritātēs ilgtspējas un iekļaušanas jomā. Programma ietvers iniciatīvas, kas aptver papildu ES prioritātes, piemēram, ieguldījumu ES stratēģijā antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam, kā arī Eiropas Jaunatnes gadu.

Kultūras un radošās nozares arī tiek mudinātas izmantot CulturEU — nesen publicēto tiešsaistes rokasgrāmatu par visu tām pieejamo ES finansējumu. Interaktīvajā tīmekļa vietnē ir apkopotas 75 finansējuma iespējas no 21 dažādas ES programmas, no programmas “Radošā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa” līdz struktūrfondiem un InvestEU.

Konteksts

Kultūras un radošās nozares vienmēr ir bijušas bagātīgs Eiropas dzīves aspekts, kas veicinājis ne tikai Eiropas sociālo kohēziju un daudzveidību, bet arī tās ekonomiku, kas veido 4,2 % no ES kopējā IKP un aptver 3,7 % no ES darbaspēka.

Kopējais budžets, kas programmai “Radošā Eiropa” pieejams no 2021. līdz 2027. gadam, ir aptuveni 2,4 miljardi eiro, kas ir par 63 % vairāk nekā 2014.–2020. gadā. Palielinātais budžets atspoguļo Eiropas Savienības apņemšanos palīdzēt nozarei atgūties un veicināt noturību turpmākajos gados. Programmai ir trīs atzari:

  • atzars “Kultūra” aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un ziņu plašsaziņas līdzekļu nozari;
  • atzars “MEDIA” sniedz atbalstu audiovizuālajai un filmu nozarei;
  • un starpnozaru atzars nodrošina starpnozaru sadarbības iespējas.

Publiskās un privātās struktūras, kas darbojas radošajās nozarēs, var pieteikties finansējumam ar programmas “Radošā Eiropa” biroju palīdzību, kuri atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.

Sīkāka informācija par konkrētajām darbībām un ar tām saistītajiem pieteikumu iesniegšanas termiņiem ir pieejama īpašajā tīmekļa vietnē.

Sīkāka informācija

2022. gada darba programma programmas “Radošā Eiropa” īstenošanai

Vietne “Radošā Eiropa”

Ziņu raksts

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/