Lauksaimniecība: pirmā ES Bioproduktu diena

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija šodien atzīmē pirmo “ES Bioproduktu dienu”, kas iecerēta kā ikgadējs pasākums. Šīs trīs iestādes ir parakstījušas kopīgu deklarāciju, ar kuru 23. septembris noteikts par ES Bioproduktu dienu, ko turpmāk atzīmēs katru gadu. Tas sasaucas ar Rīcības plānu, kā attīstīt bioloģisko ražošanu, kuru Komisija pieņēmusi 2021. gada 25. martā un kurā izziņota iecere šādu dienu organizēt, lai palielinātu informētību par bioloģisko ražošanu.

Bioloģiskās ražošanas attīstībai izstrādātā rīcības plāna vispārējais mērķis ir būtiski veicināt bioloģisko produktu ražošanu un patēriņu, lai palīdzētu sasniegt stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas mērķus, piemēram, samazināt mēslošanas līdzekļu, pesticīdu un antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu. Bioloģiskā sektora izaugsmei vajadzīgi pareizie instrumenti, un tie aprakstīti rīcības plānā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu sektora attīstību, rīcības plānā ierosinātas 23 darbības, kas sagrupētas trīs blokos: patēriņa palielināšanaražošanas izvēršana un sektora ilgtspējas turpmāka uzlabošana.

Darbības

Patēriņa palielināšanas nolūkā rīcības plānā paredzētas darbības, kuru uzdevums būs informēt un vēstīt par bioloģisko ražošanu, popularizēt bioloģisko produktu patēriņu un ar publiskā iepirkuma palīdzību veicināt bioloģisko produktu plašāku izmantošanu sabiedriskajā ēdināšanā. Turklāt centienos kāpināt bioloģisko ražošanu galvenais instruments, kas atbalstīs pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību, arī turpmāk būs kopējā lauksaimniecības politika (KLP). To papildinās, piemēram, informācijas pasākumi un tīklošana, kas dos iespēju dalīties paraugpraksē, un lauksaimnieku grupu (nevis individuālu lauksaimnieku) sertifikācija. Visbeidzot, lai uzlabotu bioloģiskās lauksaimniecības ilgtspēju, Komisija vismaz 30 % budžeta, kas atvēlēts pētniecībai un inovācijai lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku apvidu jomā, novirzīs tematiem, kuri tieši saistīti ar bioloģisko sektoru vai ir tam relevanti.

Pamatinformācija

Bioloģiskajai ražošanai ir vairākas svarīgas priekšrocības: bioloģiski apsaimniekotajos laukos ir par aptuveni 30 % lielāka biodaudzveidība, bioloģiski audzēti dzīvnieki bauda augstākiem standartiem atbilstošu dzīvnieku labturību un saņem mazāk antibiotiku, bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir augstāki ienākumi un lielāka noturība, savukārt patērētāji, pateicoties ES bioloģiskās ražošanas logotipam, precīzi zina, ko viņi pērk.

Plašāka informācija

Rīcības plāns, kā attīstīt bioloģisko ražošanu

Stratēģija “No lauka līdz galdam”

Biodaudzveidības stratēģija

Īsumā par bioloģisko lauksaimniecību

Kopējā lauksaimniecības politika

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/