Jauna ES stratēģija bērnu aizsardzībai tiešsaistes pasaulē un viņu apmācīšanai tajā darboties

Šodien Komisija pieņēma jaunu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+). Tās mērķis ir uzlabot digitālos pakalpojumus, kas pielāgoti bērnu vecumam, un panākt, ka visi bērni tiešsaistē ir aizsargāti, spēj patstāvīgi rīkoties un ka pret viņiem izturas cieņpilni.

Pēdējo desmit gadu laikā ir kardināli mainījušās gan digitālās tehnoloģijas, gan tas, kā bērni tās izmanto. Vairums bērnu savus viedtālruņus izmanto katru dienu un gandrīz divreiz vairāk nekā pirms desmit gadiem, turklāt dara to daudz agrākā vecumā nekā iepriekš (sk. pētījumu par ES bērnu klātbūtni tiešsaistē (EU Kids online 2020)). Modernās ierīces sniedz iespējas un priekšrocības, ļaujot bērniem mijiedarboties citam ar citu, mācīties tiešsaistē un izklaidēties. Tomēr šīs priekšrocības pavada riski, piemēram, dezinformācija un iebiedēšana tiešsaistē (sk. Kopīgā pētniecības centra pētījumu) vai kaitīgs un nelikumīgs saturs, no kura viņi jāsargā.

Ar jauno Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” iecerēts nodrošināt piekļūstamu, bērnu vecumam piemērotu izklaidējošu tiešsaistes saturu un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst bērnu interesēm.

Jaunā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” ir digitāls instruments, kas paredzēts Komisijas visaptverošajā ES stratēģijā par bērna tiesībām, un tā atspoguļo digitālo principu, ka “Bērni un jaunieši ir jāaizsargā un jānodrošina viņiem iespējas tiešsaistē”.

Līdztekus šai stratēģijai šodien pieņem arī priekšlikumu jaunam ES tiesību aktam bērnu aizsardzībai pret seksuālu vardarbību.

Turklāt šī stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā neseno nozīmīgo provizorisko, politisko vienošanos par Digitālo pakalpojumu aktu, kas paredz jaunus aizsardzības pasākumus nepilngadīgo aizsardzībai un aizliedz tiešsaistes platformām publicēt reklāmu, kurai var piekļūt nepilngadīgie un kura atlasīta pēc mērķauditorijas.

Šie jautājumi tika izvirzīti arī konferencē par Eiropas nākotni, kurā Eiropas pilsoņu paneļdiskusija par tiesībām un vērtībām aicināja pastiprināt nepilngadīgo aizsardzību tiešsaistē. Tie tika apstiprināti konferences plenārsēdē un iekļauti priekšlikumā, kas ietverts Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētājiem iesniegtajā konferences galaziņojumā.

Stratēģijas pīlāri un principi 

Jaunajā Eiropas stratēģijā “Bērniem labāks internets” izklāstīts redzējums par digitālo desmitgadi bērniem un jauniešiem, balstoties uz trim pamatpīlāriem:

  1. Droša digitālā pieredze, kas sargā bērnus no kaitīga un nelikumīga tiešsaistes satura, rīcības un riskiem un uzlabo viņu labbūtību, izmantojot drošu un vecumam atbilstošu digitālo vidi.

Lai digitālo pasauli padarītu par bērniem un jauniešiem drošu vidi, Komisija atvieglos ES kodeksu par vecumam atbilstīga noformējuma izstrādi un pieprasīs līdz 2024. gadam izstrādāt Eiropas standartu vecuma pārbaudei tiešsaistē. Tā arī pētīs, kā vecuma pārbaudei izmantot iecerēto Eiropas digitālās identitātes maku, atbalstīt ātru ziņošanu par nelikumīgu un kaitīgu saturu un līdz 2023. gadam ieviest vienotu numuru no numuru sērijas “116 111”, lai palīdzētu iebiedēšanas upuriem tiešsaistē.

  1. Digitālo iespēju nodrošināšana, kas ļaus bērniem iegūt nepieciešamās prasmes un kompetences, kādas vajadzīgas, lai izdarītu informētu izvēli un droši un atbildīgi darbotos tiešsaistē.

Lai sekmētu bērnu iespēju nodrošināšanu digitālajā vidē, Komisija ar drošāka interneta centru tīkla – stratēģijas pamatelementa – palīdzību organizēs medijpratības kampaņas bērniem, vecākiem un skolotājiem. Skolotājiem portālā betterinternetforkids.eu tiks piedāvāti mācību moduļi. Drošāka interneta centru tīkls, kas aktīvi valsts un vietējā mērogā darbojas dalībvalstīs, vēl vairāk atbalstīs nelabvēlīgā situācijā esošus bērnus un palīdzēs novērst digitālo plaisu prasmju jomā.

  1. Aktīva līdzdalība, izturoties pret bērniem cieņpilni, ļaujot viņiem piedalīties digitālajā vidē un īstenojot bērnu vadītus pasākumus, lai veicinātu inovatīvu, radošu un drošu pieredzi digitālajā jomā.

Lai veicinātu bērnu līdzdalību digitālajā vidē, Komisija, piemēram, atbalstīs pasākumus, kuros vairāk pieredzējuši bērni apmāca citus bērnus attiecībā uz iespējām un riskiem tiešsaistē, un tā reizi divos gados organizēs bērnu vadītu jaunās stratēģijas novērtējumu.

Lai īstenotu šos pamatpīlārus, Komisija aicina dalībvalstis un nozari iesaistīties ar tiem saistītās darbībās un atbalstīt tos.

Konteksts

Šodien pieņemtā stratēģija balstās uz 2012. gadā pieņemto Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets”. 2012. gada stratēģija ir ietekmējusi valstu politiku visā ES un tikusi atzīta starptautiskā mērogā. Tagad, piemēram, visā pasaulē ik gadu tiek atzīmēta Drošāka interneta diena. Darbības, ar kurām paredzēts apkarot viltus ziņas, iebiedēšanu tiešsaistē un novērst saskaršanos ar kaitīgu un nelikumīgu saturu, ik gadu sasniedz tūkstošiem skolu un miljoniem bērnu, vecāku un skolotāju.

2021. gada martā Komisija pieņēma pirmo visaptverošo ES stratēģiju par bērna tiesībām, kurā pausts aicinājums atjaunināt 2012. gada stratēģiju “Bērniem labāks internets”.

Šajā sakarā 2021. gada pavasarī 70 apspriežu sesijās, ko organizēja drošāka interneta centri visā Eiropā, 750 bērni un jaunieši dalījās ar savām domām un viedokļiem par drošību, saturu un prasmēm tiešsaistē. Tika organizētas arī aptaujas un notika cita veida apspriešanās ar vecākiem, skolotājiem, pētniekiem, nozares partneriem un valstu ekspertiem jautājumos par bērnu drošību tiešsaistē.

Rezultāti, kas tika izmantoti Eiropas stratēģijā “Bērniem labāks internets”, liecina, ka bērni un jaunieši bieži vien labi izprot tiešsaistes riskus, piemēram, kaitīgu saturu, iebiedēšanu tiešsaistē vai dezinformāciju, un tur piedāvātās iespējas. Viņi arī vēlas tikt uzklausīti jautājumos, kas skar tieši viņus. Tomēr Eiropā daudzi bērni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esoši bērni un jaunieši, aizvien nav pilnībā iekļauti digitālajā pasaulē. Šīs atstumtības pamatā ir tādi faktori kā nabadzība, interneta pieslēguma, piemērotu ierīču, kā arī digitālo prasmju vai uzticēšanās trūkums.

Šodien Komisija pieņēma jaunu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+). Tās mērķis ir uzlabot digitālos pakalpojumus, kas pielāgoti bērnu vecumam, un panākt, ka visi bērni tiešsaistē ir aizsargāti, spēj patstāvīgi rīkoties un ka pret viņiem izturas cieņpilni.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/