ES un Ukraina sāk stratēģisko partnerību izejvielu jomā

13.07.2021. ES un Ukraina ir uzsākušas stratēģisku partnerību izejvielu jomā, lai panāktu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēžu ciešāku integrāciju. Priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs īpašā augsta līmeņa konferencē parakstīja saprašanās memorandu, kas ir partnerības pamatā.

Stratēģiskā partnerība ar Ukrainu ietvers darbības visā primāro un sekundāro kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdē, un saskaņā ar ES Kritiski svarīgo izejvielu rīcības plāna mērķiem tā palīdzēs dažādot, stiprināt un nodrošināt kritiski svarīgo izejvielu piegādi abām pusēm, kas ir būtiski zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai. Partnerībai būs izšķiroša nozīme arī globālās konkurētspējas saglabāšanā un ES un Ukrainas rūpniecības izturētspējas attīstīšanā.

13.07.2021. parakstītais dokuments ir Eiropas Savienības un Ukrainas ciešākas sadarbības pirmais taustāmais rezultāts Eiropas zaļā kursa un Industriālās stratēģijas ietvaros. Tas turpina abpusēju apņēmību un ieinteresētību, kas pausta ES un Ukrainas Asociācijas padomes 7. sanāksmē 2011. gada 11. februārī.

Konkrētas partnerības darbības jomas

Konkrētāk, šodien parakstītās stratēģiskās partnerības mērķis būs attīstīt trīs galvenās darba jomas, kā noteikts saprašanās memorandā.

  • Pirmkārt, tajā uzmanība pievērsta izrakteņu ieguves politikas un tiesiskā regulējuma tuvināšanai, jo īpaši vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem visās darbībās.
  • Otrkārt, partnerības mērķis ir labāk integrēt kritiski svarīgu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdes, lai ilgtspējīgā un sociāli atbildīgā veidā attīstītu minerālresursus Ukrainā. Šajā nolūkā tā iesaistīs Eiropas Izejvielu aliansi un Eiropas Akumulatoru aliansi kā platformas ES un Ukrainas ieinteresētajām personām, tostarp finansēšanas un investīciju organizācijām, lai sadarbotos un attīstītu kopuzņēmumu projektus un citas uzņēmējdarbības iespējas. Šajā nolūkā priekšsēdētājas vietnieks Šefčovičs oficiāli apstiprināja Ukrainas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas dalību divās Eiropas rūpnieciskajās aliansēs.
  • Visbeidzot, partnerība arī mudina ciešāk sadarboties pētniecības un inovācijas jomā gan izejvielu, gan akumulatoru vērtības ķēdēs, izmantojot pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”.

            Turklāt ES un Ukraina apstiprināja pirmo ceļvedi, konkrētu pasākumu kopumu un kopīgus projektus, lai veicinātu stratēģisko partnerību laikposmā no 2021. līdz 2022. gadam. Konkrēti, tas palīdzēs:

  • izstrādāt mazoglekļa stratēģiju un ceļvedi izejvielu ieguves, izstrādes un pārstrādes dekarbonizācijai Ukrainā;
  • stiprināt izejvielu ilgtspējīgu un atbildīgu ieguvi un pārstrādi un akumulatoru ražošanu Ukrainā, organizējot valsts pārvaldes spēju veidošanas pasākumus un uzņēmumu apmācību;
  • digitalizēt un stiprināt Ukrainas minerālresursu/rezervju datu pārvaldību, izveidojot “datu telpu” — krātuvi ar digitāliem ģeoloģiskiem ziņojumiem — un veicot izejvielu rezervju deklasificēšanu un pārvērtēšanu, izmantojot starptautiskus standartus;
  • pastiprināt Zemes novērošanas programmu un tālizpētes izmantošanu, lai stiprinātu jaunu resursu izpēti, un uzraudzīt raktuvju ekoloģiskos raksturlielumus darbības laikā un pēc slēgšanas;
  • apzināt un īstenot kopīgus projektus ES un Ukrainas rūpniecības un investīciju jomas dalībniekiem, izmantojot Eiropas industriālo alianšu uzņēmējdarbības investīciju platformas.

Sīkākai informācijai

Priekšsēdētājas vietnieka Šefčoviča runa un komentāri presei

Stratēģiskās partnerības ceļvedis 2021.–2022. gadam

Saprašanās memorands

Izejvielu rīcības plāns

Industriālās stratēģijas atjaunināšana

Informācijas dienesta “Europe by Satellite” pasākuma aptvērums

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia