ES digitālais Covid sertifikāts: EK pieņem vakcinācijas sertifikātu 9 mēnešu saistošu akceptēšanas periodu

21.12.2021. Eiropas Komisija pieņēma noteikumus saistībā ar ES digitālo Covid sertifikātu, ar kuriem attiecībā uz ceļošanu ES iekšienē tiek paredzēts deviņu mēnešu (270 dienu) saistošs akceptēšanas periods vakcinācijas sertifikātiem. Skaidrs un vienots vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas periods garantēs to, ka attiecībā uz ceļošanu veiktie pasākumi arī turpmāk būs koordinēti, kā Eiropadome aicināja pēc savas pēdējās sanāksmes 2021. gada 16. decembrī. Jaunie noteikumi nodrošinās, ka ierobežojumu pamatā ir labākie pieejamie zinātniskie pierādījumi, kā arī objektīvi kritēriji. Turpmāka koordinācija ir ļoti būtiska vienotā tirgus darbībai un nodrošinās skaidrību ES pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties.

ES digitālais Covid sertifikāts ir veiksmes stāsts Eiropas Savienībā. Šajos pandēmijas laikos sertifikāts vēl aizvien atvieglo iedzīvotājiem ceļošanu visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā līdz šim ir izdoti 807 miljoni sertifikātu. ES digitālais Covid sertifikāts ir kļuvis par globālu standartu – līdz šim sistēmai ir pievienojušās 60 valstis un teritorijas piecos kontinentos.

Ar jaunajiem noteikumiem par ceļošanu ES iekšienē tiek saskaņoti atšķirīgie noteikumi dažādās dalībvalstīs. Šajā derīguma periodā ir ņemti vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra norādījumi, saskaņā ar kuriem balstvakcināciju ieteicams veikt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pirmā vakcinācijas cikla pabeigšanas. Sertifikāts būs derīgs papildu trīs mēnešus pēc minētajiem sešiem mēnešiem, lai nodrošinātu to, ka var tikt pielāgotas valstu vakcinācijas kampaņas un iedzīvotājiem ir piekļuve balstvakcinācijas saņemšanai.

Jaunie noteikumi par vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas periodu tiks piemēroti ceļošanas kontekstā. Ieviešot atšķirīgus noteikumus par sertifikātu izmantošanu valsts līmenī, dalībvalstis tiek mudinātas tos saskaņot ar šiem jaunajiem noteikumiem, lai tādējādi nodrošinātu noteiktību ceļotājiem un samazinātu traucējumus.

Turklāt Komisija šodien ir arī pielāgojusi noteikumus par vakcinācijas sertifikātu kodēšanu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka vakcinācijas sertifikātus, ar kuriem apliecina pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanu, vienmēr var nošķirt no vakcinācijas sertifikātiem, kas izdoti pēc balstdevas saņemšanas.

Balstdevas tiks reģistrētas šādi:

  • ar 3/3 norāda balstdevas saņemšanu pēc divu devu pirmreizējās vakcinācijas kursa;
  • ar 2/1 norāda balstdevas saņemšanu pēc vienas devas vakcinācijas vai pēc divu devu vakcīnas vienas devas vakcinācijas pārslimojušai personai.

Konteksts

Lai atvieglotu drošu un brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā, Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 14. jūnijā pieņēma regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. Laikā, kad šī regula tika pieņemta, vēl nebija pieejami ticami dati par to, cik ilgi cilvēki būs aizsargāti pēc pirmreizējās Covid-19 vakcinācijas kursa pabeigšanas. Tādēļ vakcinācijas sertifikātos ietveramajos datu laukos nav iekļauti dati par akceptēšanas periodu – atšķirībā no pārslimošanas sertifikātos ietvertajiem datu laukiem. Tāpēc līdz šim dalībvalstis bija atbildīgas par to, lai paredzētu noteikumus, ar kuriem nosaka, cik ilgi ceļošanas kontekstā var akceptēt vakcinācijas sertifikātus.

Tā kā tagad tiek izvērsta Covid-19 balstvakcinācija, pēdējā laikā aizvien vairāk dalībvalstu ir pieņēmušas noteikumus par to, cik ilgi vajadzētu akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kuros apliecināta pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšana. Minētajos noteikumos ņemts vērā tas, ka vakcīnas nodrošinātā aizsardzība pret inficēšanos ar Covid-19 laika gaitā, šķiet, samazinās. Šie noteikumi attiecas vai nu uz gadījumiem, kad sertifikāts tiek izmantots tikai valsts iekšienē, vai arī uz vakcinācijas sertifikātu izmantošanu ceļošanai.

Deleģētais akts atbilst pieejai, ko Komisija pieņēma 2021. gada 25. novembra priekšlikumā jaunam Padomes ieteikumam par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā. Dalībvalstis akceptēs vakcinācijas sertifikātus deviņus mēnešus pēc pēdējās pirmreizējā vakcinācijas kursa devas saņemšanas. Vienas devas vakcīnas gadījumā tas nozīmē 270 dienas pēc pirmās un vienīgās devas saņemšanas. Divu devu vakcīnas gadījumā tas nozīmē 270 dienas pēc otrās devas saņemšanas vai – saskaņā ar vakcinācijas dalībvalsts vakcinācijas stratēģiju – pēc pirmās un vienīgās devas saņemšanas pēc pārslimošanas ar vīrusu. Saskaņā ar šiem jaunajiem ES noteikumiem par ceļošanu ES iekšienē dalībvalstīm jāakceptē visi vakcinācijas sertifikāti, kas izdoti mazāk nekā deviņus mēnešus kopš pēdējās pirmreizējā vakcinācijas kursa devas saņemšanas. Dalībvalstis nevar paredzēt īsāku vai ilgāku akceptēšanas periodu.

Dalībvalstīm būtu nekavējoties jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi vakcinācijai tām iedzīvotāju grupām, kurām iepriekš izdotie vakcinācijas sertifikāti tuvojas standarta akceptēšanas perioda beigām. Sertifikātiem, kuri izdoti pēc balstdevas saņemšanas, pagaidām netiks piemērots standarta akceptēšanas periods, jo vēl nav pieejami pietiekami dati par aizsardzības ilgumu.

Akceptēšanas periods netiks kodēts pašā sertifikātā. Tā vietā tiks pielāgotas mobilās lietotnes, kas tiek izmantotas ES digitālo Covid sertifikātu verificēšanai. Ja vakcinācijas datums ir vairāk nekā pirms 270 dienām, tad mobilajā lietotnē, ko izmanto verificēšanai, tiks norādīts, ka sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies.

Lai būtu pietiekami daudz laika akceptēšanas perioda tehniskajai īstenošanai un balstvakcinācijas kampaņu izvēršanai dalībvalstīs, šie jaunie noteikumi būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. februāra.

Sīkākai informācijai

Komisijas deleģētā regula par to vakcinācijas sertifikātu derīgumu, kas izdoti saskaņā ar ES digitālā Covid sertifikāta satvaru

Komisijas lēmums, ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1073, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un noteikumus ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara īstenošanai

Faktu lapa par Komisijas jauno priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt drošas ceļošanas ES koordināciju

Faktu lapa par Covid-19: ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumi Eiropas Savienībā

Tīmekļvietne “ReopenEU

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/