Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina jaunu stratēģiju ES mežu aizsardzībai un atjaunošanai

16.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma jauno ES meža stratēģiju 2030. gadam, kas ir Eiropas zaļā kursa pamatiniciatīva, kuras pamatā ir ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam

Stratēģija sekmē to pasākumu kopumu, kas ierosināti, lai Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 55 % un 2050. gadā – klimatneitralitāti. Tā arī palīdz ES pildīt savu apņemšanos veicināt oglekļa piesaisti ar dabiskiem piesaistītājiem saskaņā ar Klimata aktu. Vienlaikus pievēršoties sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem, Meža stratēģijas mērķis ir nodrošināt un uzlabot ES mežu daudzfunkcionalitāti un izcelt nozīmīgo darbu, ko veic mežsaimnieki.

Meži ir būtisks sabiedrotais cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu. Tie darbojas kā oglekļa piesaistītāji un palīdz mums samazināt klimata pārmaiņu ietekmi, piemēram, atdzesējot pilsētas, aizsargājot mūs no lieliem plūdiem un mazinot sausuma ietekmi. Diemžēl Eiropas mežus negatīvi ietekmē daudzas un dažādas problēmas, tostarp klimata pārmaiņas.

Mežu aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana

Meža stratēģijā ir izklāstīts redzējums un konkrētas darbības mežu kvantitātes un kvalitātes palielināšanai ES un to aizsardzības, atjaunošanas un noturības stiprināšanai. Ierosinātās darbības palielinās oglekļa sekvestrēšanu ar uzlabotiem piesaistītājiem un oglekļa krājumiem, tādējādi veicinot klimata pārmaiņu mazināšanu. Stratēģijā pausta apņemšanās stingri aizsargāt pirmatnējos un senos mežus, atjaunot degradētus mežus un nodrošināt to ilgtspējīgu apsaimniekošanu tādā veidā, lai saglabātu būtiski svarīgos ekosistēmu pakalpojumus, ko nodrošina meži un no kuriem ir atkarīga sabiedrība.

Tā veicina klimatam un bioloģiskajai daudzveidībai vislabvēlīgāko mežu apsaimniekošanas praksi, uzsver nepieciešamību saglabāt koksnes biomasas izmantošanu ilgtspējības robežās un veicina resursu ziņā efektīvu koksnes izmantošanu saskaņā ar kaskādes principu.

ES mežu daudzfunkcionalitātes nodrošināšana

Stratēģijā ir paredzēts arī izstrādāt maksājumu shēmas mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem par alternatīvu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, saglabājot daļu meža neskartu. Jaunā Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) cita starpā būs iespēja mežsaimniekiem saņemt mērķorientētu atbalstu mežu ilgtspējīgai attīstībai. Atjauninātā meža pārvaldības struktūra būs iekļaujošāka un dalībvalstīm, mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, rūpniecības nozarei, akadēmiskajām aprindām un pilsoniskajai sabiedrībai dos iespēju apspriest mežu nākotni ES un palīdzēt saglabāt šos vērtīgos resursus nākamajām paaudzēm.

Visbeidzot, Meža stratēģijā ir paziņots par tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir pastiprināt mežu monitoringu, ziņošanu un datu vākšanu Eiropas Savienībā. Saskaņota ES datu vākšana kopā ar dalībvalstu līmenī veiktu stratēģisko plānošanu sniegs visaptverošu priekšstatu par mežu stāvokli, attīstību un paredzamām nākotnes norisēm ES. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu, ka meži var pildīt savas dažādās funkcijas klimata, bioloģiskās daudzveidības un ekonomikas jomā.

Stratēģiju papildina ceļvedis par to, kā līdz 2030. gadam visā Eiropā iestādīt vēl vismaz trīs miljardus koku, pilnībā ievērojot ekoloģiskos principus, proti, pareizi izvēlēti koki iestādīti pareizā vietā un pareizam nolūkam.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss Timmermanss:

“Mežos mīt lielākā daļa uz Zemes sastopamās bioloģiskās daudzveidības. Lai ūdens būtu tīrs un augsne būtu bagātīga, mums ir vajadzīgi veselīgi meži. Eiropas meži ir apdraudēti. Tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai tos aizsargātu un atjaunotu, uzlabotu mežu apsaimniekošanu un atbalstītu mežsaimniekus un mežu apsaimniekotājus. Galu galā mēs visi esam daļa no dabas. Tas, ko darām, lai novērstu klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, ir mūsu pašu veselības un nākotnes labā.”

Pamatinformācija

Meži ir būtisks sabiedrotais cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu, jo tie darbojas kā oglekļa piesaistītāji un spēj samazināt klimata pārmaiņu ietekmi, piemēram, atdzesējot pilsētas, aizsargājot mūs no lieliem plūdiem un mazinot sausuma ietekmi. Meži ir arī vērtīgas ekosistēmas, kur sastopama lielākā daļa bioloģiskās daudzveidības Eiropā. To ekosistēmas pakalpojumi ir mūsu veselības un labsajūtas avots – tiem ir liela nozīme ūdensrežīma regulēšanā, nodrošinātībā ar pārtiku, zālēm un materiāliem, katastrofu riska mazināšanā un kontrolē, augsnes stabilizēšanā, erozijas kontrolē, kā arī gaisa un ūdens attīrīšanā. Meži ir vieta, kur var atjaunoties, atpūsties un mācīties, kā arī iztikas līdzekļu avots.

Sīkāka informācija

Jaunā ES meža stratēģija 2030. gadam

Jautājumi un atbildes par jauno ES meža stratēģiju 2030. gadam

Faktu lapa: daba un meži

Faktu lapa: vēl 3 miljardi koku

Tīmekļa vietne par 3 miljardiem koku

Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina pārveidot ES ekonomiku un sabiedrību klimata mērķu sasniegšanai

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia