Eiropas veselības savienība: pieaug Eiropas Zāļu aģentūras nozīme

25.01.2022., turpinot darbu pie stipras Eiropas veselības savienības izveides, Padome pieņēma regulu, ar ko pārskata Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) pilnvaras, un tādējādi ir spērusi platu soli, lai attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm nostiprinātu EMA lomu krīžgatavībā un krīžu pārvarēšanā. Jaunie noteikumi ļaus Aģentūrai cieši uzraudzīt un mazināt zāļu un medicīnisko ierīču trūkumu lielu notikumu un sabiedrības veselības ārkārtas situāciju laikā, un tai būs vieglāk ātri apstiprināt zāles, ar kurām varētu ārstēt vai novērst sabiedrības veselības krīzes izraisošas slimības. Plašāku EMA pilnvaru pieņemšanu paredz Eiropas veselības savienības tiesību aktu kopums, kuru Komisija ierosināja 2020. gada novembrī.

Atzinīgi vērtēdams šodienas vienošanos, priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins komentēja:“Šodien notikušais ir pagrieziena punkts Eiropas iedzīvotājiem, kuri sagaida, ka ES apkopos instrumentus, kas mums visiem vajadzīgi, lai ātri un efektīvi reaģētu veselības krīzes gadījumā. Iepriekšējo divu gadu laikā Eiropas Zāļu aģentūra ir bijusi nozīmīga daļa no ES atbildes uz Covid-19 pandēmiju: aģentūra konsultēja, novērtēja un apstiprināja vakcīnas un zāles Covid-19 profilaksei un ārstēšanai. Mēs pildām ES iedzīvotājiem dotos solījumus.”

Ar plašākām pilnvarām aģentūra spēj veicināt koordinētu ES līmeņa atbildi uz veselības krīzēm:

  • pārraugot un samazinot kritiski svarīgu zāļu un medicīnisko ierīču trūkuma risku,
  • sniedzot zinātniskus ieteikumus par zālēm, kam piemīt potenciāls ārstēt, novērst vai diagnosticēt slimības, kas minētās krīzes rada,
  • koordinējot pētījumus, kas vajadzīgi, lai uzraudzītu ar sabiedrības veselības krīzi saistītu slimību ārstēšanai, profilaksei vai diagnosticēšanai paredzēto zāļu efektivitāti un drošumu,
  • koordinējot ar sabiedrības veselības krīzi saistītu slimību ārstēšanai, profilaksei vai diagnosticēšanai paredzētu zāļu klīnisko izpēti,
  • aģentūras pārziņā pārņemot Medicīnisko ierīču regulas ekspertu grupas.

Ar jauno tiesību aktu turklāt oficiāli izveido Koordinācijas vadības grupu zāļu un medicīnisko ierīču jautājumos un Ārkārtas situāciju darba grupu, kuras strādā pie iepriekš minētajiem uzdevumiem.

Turpmākie soļi

Pēc tam, kad regulu šodien būs oficiāli parakstījis Eiropas Parlaments un Padome, to publicēs “Oficiālajā Vēstnesī”. Regula stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas un tiks piemērota no 2022. gada 1. marta. Regulas noteikumus par medicīnisko ierīču trūkuma uzraudzību, izņemot ekspertu grupu pārņemšanas noteikumus, sāks piemērot 12 mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par ES aģentūrām

Eiropas veselības savienība

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/