Eiropas Ombuds: jauni noteikumi Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai pret sliktu pārvaldību

Eiropas Parlaments, saņēmis piekrišanu no Padomes un labvēlīgu atzinumu no Komisijas, ir pieņēmis uzlabotus noteikumus par Ombuda pienākumiem. Jaunā regula piešķir jaunas pilnvaras Eiropas Ombudam.

Jaunajos noteikumos Ombuda pienākumi ir saskaņoti ar Lisabonas līguma normām. Ombuds varēs pēc savas iniciatīvas sākt izmeklēšanu, ja konstatētie fakti liecinās, ka tas ir nepieciešams, un ieteikt risinājumus izmeklēšanā atklātajām problēmām, īpaši tad, ja notikušas atkārtotas, sistēmiskas vai sevišķi smagas administratīvās kļūmes. Noteikumos arī precizēts, ar kādiem nosacījumiem drīkst piekļūt dokumentiem un kā organizējama sadarbība ar dalībvalstu iestādēm un Savienības institūcijām, struktūrām, birojiem un aģentūrām. Ir paredzēts jauns “nogaidīšanas periods”, kuram jāpaiet, lai varētu ieņemt šo amatu, kā arī noteikumi trauksmes cēlēju un tādu personu aizsardzībai, kas cietušas no aizskarošas izturēšanās.

Parlamenta sarunvedējs un referents Paulu Ranšels (PEE, Portugāle) komentēja: “Šodien mēs esam ieviesuši jaunus, uzlabotus noteikumus nozīmīgai ES institūcijai. Īsi izsakoties, Ombuds tagad varēs vēl sekmīgāk strādāt Eiropas iedzīvotāju labā. Taču tas vēl nav viss – šis ir vēsturisks brīdis ES iestāžu darbā: Parlaments ir izmantojis savas iniciatīvas tiesības un mobilizējis arī pārējās iestādes.”

ES Padomes prezidentvalsts Portugāles(link is external) pārstāve, ES lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariesa sacīja: “Eiropas Ombudam ir liela nozīme ES iestāžu sistēmā, jo laba mūsu iestāžu pārvaldība ir pilsoņu uzticēšanās ķīla. Jaunie Ombuda statūti parāda, kā ir mainījusies Eiropas Savienības iestāžu struktūra. Tie atbilst Lisabonas līgumam un ļauj Eiropas Ombudam veikt savus pienākumus, pamatojoties uz skaidrām un nepārprotamām pilnvarām.”

Konteksts

Eiropas Ombuda uzdevums ir aizsargāt iedzīvotāju intereses, un tas izmeklē gadījumus, kad kāda ES iestāde vai struktūra varētu būt pārkāpusi tiesību aktus vai labas pārvaldības principus. Runa var būt par administratīviem pārkāpumiem, diskrimināciju, varas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai rīcības trūkumu.

Parlamentam ir ekskluzīvas iniciatīvas tiesības šajā jomā, taču tam jāsaņem Padomes piekrišana un Komisijas atzinums. Kaut gan Parlaments 2019. gadā bija sagatavojis regulas projektu, agrākie noteikumi politiskā strupceļa dēļ nav mainījušies kopš Lisabonas līguma. 2021. gada 10. maijā neformālā dialogā ar Padomi tika panākta vienošanās par provizorisku noteikumu kopumu, ko 25. maijā apstiprināja Konstitucionālo jautājumu komiteja, un pēc tam Parlaments 10. jūnijā pieņēma atjauninātu sarunu mandātu.

Plašāka informācija

Pieņemtais teksts (23.06.2021.)

EP paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (25.05.2021.)

Padomes paziņojums presei: Padome dod piekrišanu pārskatītajiem Ombuda statūtiem, lai vēl vairāk garantētu tā neatkarību (18.06.2021.)

Referenta Paulu Ranšela (PPE, Portugāle) profils

Procedūras fails

EP Izpētes dienests “Pārskats par Eiropas Ombuda vēlēšanām” (10.12.2019.)

EP faktu lapas par Eiropas Savienību – Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds

Brīvpieejas fotogrāfijas, video un audio materiāli (Eiropas Ombuda vēlēšanas 2019. gadā)

 

 

Informācija no https://ec.europa.eu/latvia