Eiropas Komisija ierosina atjaunināt koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai

25.01.2021. Eiropas Komisija ierosina atjaunināt koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai.

EK ierosināja atjaunināt pagājušā gada oktobrī pieņemto Padomes ieteikumu, ar ko koordinē pasākumus, kuri ietekmē brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šis ierosinājums ir daļa no Komisijas centieniem nodrošināt ar ceļošanu saistītu pasākumu labāku koordināciju un komunikāciju ES līmenī. Ņemot vērā jaunos koronavīrusa variantus un jaunu inficēšanās gadījumu lielo skaitu daudzās dalībvalstīs, ir stingri jāiesaka atturēties no nebūtiskiem ceļojumiem, vienlaikus izvairoties no robežu slēgšanas vai vispārējiem ceļošanas aizliegumiem un nodrošinot, ka netiek pārtraukta vienotā tirgus un piegādes ķēžu darbība. Tādēļ ir svarīgi arī turpmāk mērķtiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu koordinētu pieeju pasākumiem, kas ierobežo brīvu pārvietošanos ES.
Komisijas priekšlikumā ir paredzēta ciešāka koordinācija divās jomās, attiecībā uz kurām dalībvalstis jau ir vienojušās sadarboties.
1. Saskaņotā krāsu koda riska apgabalu kartēšanai atjaunināšana.
2. Stingrāki pasākumi, ko piemēro ceļotājiem no augstāka riska apgabaliem.
Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss teica: „Oktobrī panāktā vienošanās par koordinētu ES pieeju ceļošanas ierobežojumiem bija liels solis uz priekšu mūsu centienos ierobežot Covid-19 izplatīšanos, vienlaikus saglabājot iespēju doties būtiskos ceļojumos un vienotā tirgus darbību. Arī turpmāko mūsu centienu virzības pamatā ir jābūt kopīgai kartei un vienotai pieejai attiecībā uz samērīgiem un nediskriminējošiem ierobežojumiem. Ņemot vērā jaunos koronavīrusa variantus, mums ir vajadzīga vēl labāka koordinācija un kopīgi Eiropas mēroga centieni, lai atturētu no nebūtiskiem ceļojumiem. To varam panākt nevis ar robežu slēgšanu, bet gan ar vienotiem pasākumiem.”
Vienotā krāsu koda atjaunināšana.
Zaļās, oranžās, sarkanās un pelēkās krāsas apzīmējumus Komisija ierosina papildināt ar „tumši sarkanu”, lai norādītu tās zonas, kurās vīrusa izplatība ir ļoti liela. To izmantotu attiecībā uz teritoriju, kurā 14 dienu laikā paziņoto gadījumu rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir lielāks nekā 500.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) arī turpmāk uz dalībvalstu sniegto datu pamata atjauninās un publicēs karti.
Stingrāki pasākumi ceļotājiem no augstāka riska apgabaliem.
Saskaņā ar Komisijas 19. janvāra paziņojumu, kurā izklāstītas darbības, kas jāveic, lai izvairītos no trešā viļņa, Komisija ierosina stingri atturēties no visiem nebūtiskiem ceļojumiem, kamēr epidemioloģiskā situācija nav ievērojami uzlabojusies. Tas jo īpaši attiecas uz ceļošanu uz tumši sarkanā krāsā iezīmētajiem apgabaliem un no tiem. Šādā gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina atbilstība tiem pasākumiem, ko tās piemēro attiecībā uz ceļošanu savā teritorijā.
Ja personas ieceļo no tumši sarkanā krāsā iezīmētajiem apgabaliem, dalībvalstīm būtu jāprasa, lai ceļotāji:
Ņemot vērā to, ka testēšanas spēja ir palielinājusies, dalībvalstis varētu vairāk testēt pirms izceļošanas arī tajos apgabalos, kuri saskaņā ar aktuālo kartējumu ir iezīmēti oranžā, sarkanā vai pelēkā krāsā. Savukārt personām, kas atgriežas savā dzīvesvietas dalībvalstī, būtu jāļauj testu veikt pēc ierašanās valstī.
Ņemot vērā riskus, kas saistīti ar ļoti lielo jauno inficēšanās gadījumu skaitu, Komisija, pamatojoties uz ECDC norādēm, iesaka dalībvalstīm vienoties par tādu ar farmāciju nesaistītu ierobežošanas pasākumu pieņemšanu, saglabāšanu vai pastiprināšanu kā ieteikums palikt mājās un noteiktu jomu uzņēmumu pagaidu slēgšanu, it īpaši apgabalos, kas klasificēti kā „tumši sarkani”, par testēšanas un kontaktu izsekošanas palielināšanu un par Covid-19 gadījumu uzraudzību un sekvencēšanu, lai apkopotu informāciju par jaunu, lipīgāku koronavīrusa variantu izplatīšanos.
Daži ceļošanas ierobežojumi nebūtu jāattiecina uz pierobežas reģionu iedzīvotājiem. Ja viņiem ir nepieciešams bieži šķērsot robežu, piemēram, ģimenes vai darba dēļ, nebūtu jāprasa, lai viņi ievērotu karantīnu, un nepieciešamo testu biežumam vajadzētu būt samērīgam. Ja epidemioloģiskā situācija abās robežas pusēs ir līdzīga, prasību par testu veikšanu varētu nenoteikt.
Dalībvalstīm būtu arī jācenšas izvairīties no traucējumu radīšanas būtiskiem ceļojumiem, it īpaši, lai nodrošinātu transporta plūsmu kustību saskaņā ar „zaļo joslu” sistēmu un izvairītos no piegādes ķēdes traucējumiem. Ņemot vērā paaugstināto risku, būtu jātestē arī tādi ceļotāji, kam ir būtiski ceļošanas iemesli, piemēram, veselības aprūpes darbinieki, personas, kuras ceļo ļoti svarīgu ģimenes vai darba iemeslu dēļ un ierodas no tumši sarkanā krāsā iezīmētiem apgabaliem, un arī uz viņiem būtu jāattiecina karantīnas prasība; šo prasību pamatā būtu jāievēro nosacījums, ka tam nav nesamērīgas ietekmes uz viņu būtisko funkciju vai vajadzību izpildi. Transporta nozares darbiniekiem, kuru saskarsme ar iedzīvotājiem ceļošanas laikā parasti ir ierobežota, nebūtu jāievēro karantīna, un viņi principā būtu jāatbrīvo no testiem, kas saistīti ar ceļošanu. Tādi paši atbrīvojumi būtu jāpiemēro attiecībā uz personām, kam ir būtiski ceļošanas iemesli.
Komisija papildus šodien ierosinātajiem atjauninājumiem par ceļošanu ES ir pieņēmusi arī priekšlikumu atjaunināt Padomes ieteikumu par ceļošanu uz ES no trešām valstīm.
Vispārīga informācija
Komisija 2020. gada 3. septembrī pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt, ka brīvu pārvietošanos ierobežojoši pasākumi, ko dalībvalstis pieņem koronavīrusa pandēmijas dēļ, tiek koordinēti un skaidri paziņoti ES līmenī.
2020. gada 13. oktobrī ES dalībvalstis, pieņemot Padomes ieteikumu, apņēmās uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu.
19. janvārī, divas dienas pirms Eiropas līderu tikšanās, kurā tika apspriesta koordinēta reakcija uz Covid-19 krīzi, Komisija izklāstīja vairākus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izlēmīgāk cīnītos pret pandēmiju.
Eiropas līderi 21. janvāra sanāksmē atzina, ka Padomei, ņemot vērā riskus, ko rada jaunie vīrusa varianti, iespējams, būs jāpārskata savi ieteikumi par brīvu pārvietošanos un ceļošanu no trešām valstīm. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par mērķorientētiem un koordinētiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka tiek ieviesti nepieciešamie drošības pasākumi ceļošanai; ar šo priekšlikumu Komisija iepazīstināja šodien.
Dalībvalstu sniegtā jaunākā informācija par pasākumiem saistībā ar koronavīrusu, kā arī ceļošanas ierobežojumiem, ir pieejama platformā Re-open EU.