Eiropas digitālā desmitgade: EK sāk apspriešanos un diskusijas par ES digitālajiem principiem

12.maijā, pēc 9. marta paziņojuma par digitālo desmitgadi, Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par tādu principu kopuma formulēšanu, kuri veicinātu un saglabātu ES vērtības digitālajā telpā. Apspriešanas notiks līdz 2. septembrim, un tās mērķis ir atklāt plašas sabiedriskas debates un apkopot iedzīvotāju, nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, uzņēmumu, pārvaldes iestāžu un visu ieinteresēto personu iesniegtos viedokļus. Šie principi palīdzēs ES un dalībvalstīm izstrādāt tādus digitālos noteikumus un regulējumu, kas digitalizācijas priekšrocības darītu pieejamas visiem iedzīvotājiem.
Margrēte Vestagere, kas ir Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu, sacīja: „Taisnīga un droša digitālā vide piedāvā iespējas visiem. Esam apņēmušies tādu panākt. Digitālajā jomā šo uz cilvēku vērsto Eiropas pieeju virzīs digitālie principi, un pēc tiem vajadzētu vadīties turpmākajā rīcībā visās jomās. Tāpēc mēs vēlamies uzklausīt ES iedzīvotāju domas.”
Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons: “Tā ir Eiropas digitālā desmitgade, un visiem vajadzētu būt iespējai izmantot tādus digitālus risinājumus, kas — gan internetā, gan ārpus tā — palīdz sazināties, nodarboties ar izziņu, strādāt un īstenot mērķus.” Mēs vēlamies kopīgi noteikt digitālos principus, uz kuriem balstīsies noturīga digitālā ekonomika un sabiedrība.”
Komisija 9. martā paziņojumā „Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā” izklāstīja redzējumu par Eiropas digitālo pārkārtošanos un ierosināja izstrādāt digitālo principu kopumu. Šie principi aptver piekļuvi interneta pakalpojumiem, drošai un uzticamai tiešsaistes videi, digitāliem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī antropocentriskiem digitāliem publiskajiem pakalpojumiem un pārvaldei. Visi interesenti un ieinteresētās puses var arī paust viedokli par digitālo izglītību un par to, kādas prasmes nepieciešamas, lai cilvēki varētu aktīvi piedalīties sabiedriskajos un demokrātiskajos procesos, par cilvēkorientētu algoritmu ētiskajiem principiem, par bērnu un jauniešu aizsardzību un iespēju nodrošināšanu viņiem tiešsaistes telpā vai digitālajās sistēmās, kā arī par videi saudzīgām ierīcēm. Uzrunātie tika aicināti ierosināt alternatīvus formulējumus vai paskaidrot savu viedokli par citiem varbūtējiem principiem.
Šie principi papildinās tiesības, kas jau aizsargā Eiropas iedzīvotājus tiešsaistes vidē, kā arī paver tiem dažādas iespējas: pie šīm tiesībām pieder personas datu un privātuma aizsardzība, vārda brīvība, brīvība tiešsaistē veidot un veikt uzņēmējdarbību vai intelektuālās jaunrades aizsardzība.
Šī pieeja ir cieši saistīta arī neseno priekšlikumu par mākslīgo intelektu, ar kuru Komisija tiecas nodrošināt, ka šī tehnoloģija Eiropas Savienībā tiek izmantota droši un cilvēkcentriski.
Nākamie soļi
Sabiedriskajā apspriešanā saņemtās atbildes tiks izmantotas Komisijas priekšlikumā kopīgai iestāžu deklarācijai par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas digitālajiem principiem. Priekšlikums gaidāms līdz 2021. gada beigām.
Vairāk informācijas
 
Informācija no https://ec.europa.eu/latvia