Eirobarometrs: Eiropieši pauž atbalstu digitālajiem principiem

06.12.2021. Saskaņā ar īpašo Eirobarometra aptauju, kas notika 2021. gada septembrī un oktobrī, lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka internetam un digitālajiem rīkiem nākotnē būs svarīga nozīme. Turklāt liels vairākums uzskata, ka Eiropas Savienībai ir lietderīgi noteikt un veicināt šīs Eiropas tiesības un principus, lai nodrošinātu sekmīgu digitālo pārveidi.

  • Digitalizācijas nozīme ikdienas dzīvē

Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā astoņi no desmit eiropiešiem (81 %) uzskata, ka līdz 2030. gadam digitālie rīki un internets viņu dzīvē būs svarīgi. Vairāk nekā 80 % ES iedzīvotāju uzskata, ka to izmantošana radīs vismaz tikpat daudz priekšrocību kā trūkumu. Lai gan tikai neliela daļa (12 %) līdz 2030. gadam sagaida, ka digitālo rīku un interneta izmantošana radīs lielākus trūkumus nekā priekšrocības.

  • Bažas par kaitējumu un riskiem tiešsaistē

Vairāk nekā puse (56 %) aptaujāto ES iedzīvotāju izteica bažas par kiberuzbrukumiem un kibernoziedzību, piemēram, personas datu zādzību vai ļaunprātīga izmantošanu, ļaunprātīgu programmatūru vai pikšķerēšanu. Turklāt vairāk nekā puse (53 %) no viņiem arī norādījuši uz bažām par bērnu drošību un labjutību tiešsaistē, un gandrīz puse (46 %) ES iedzīvotāju raizējas par to, kā uzņēmumi vai publiskās pārvaldes iestādes izmanto personas datus un informāciju. Aptuveni trešdaļa (34 %) ES iedzīvotāju ir nobažījušies par grūtībām atslēgties un atrast labu dzīves līdzsvaru tiešsaistē un bezsaistē, un aptuveni katrs ceturtais (26 %) ir norūpējies par grūtībām apgūt jaunas digitālās prasmes, kas vajadzīgas, lai aktīvi iesaistītos sabiedrībā. Visbeidzot aptuveni katrs piektais (23 %) ES iedzīvotājs uztraucas arī par digitālo produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi.

  • Vajadzība pēc plašākām zināšanām par tiesībām tiešsaistē

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka ES labi aizsargā viņu tiesības tiešsaistes vidē. Tomēr ievērojams skaits ES pilsoņu (gandrīz 40 %) neapzinās, ka tādas tiesības kā vārda brīvība, privātums vai nediskriminācija būtu jāievēro arī tiešsaistē, un sešās ES dalībvalstīs šādi domā vairāk nekā trīs no katriem četriem. Tomēr lielākā daļa ES iedzīvotāju uzskata, ka ir lietderīgi uzzināt vairāk par šīm savām tiesībām.

  • Atbalsts deklarācijai par digitālajiem principiem

Lielākā daļa (82 %) ES iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas Savienībai ir lietderīgi noteikt un veicināt kopīgu Eiropas redzējumu par digitālajām tiesībām un principiem. Šiem principiem būtu konkrēti jāietekmē iedzīvotāji, piemēram, deviņi no katriem desmit (90 %) atbalsta principu, ka ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti vai atstumtības risku, būtu jāgūst labums no viegli pieejamiem un lietotājdraudzīgiem digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem. Cilvēki vēlas būt skaidri informēti par noteikumiem, kas attiecas uz viņu interneta pieslēgumu, spēt piekļūt internetam, izmantojot cenas ziņā pieejamu un ātrdarbīgu savienojumu, un spēt izmantot drošu un uzticamu digitālo identitāti, lai piekļūtu plašam publisko un privāto tiešsaistes pakalpojumu klāstam.

Turpmākie pasākumi

Šīs pirmās Eirobarometra aptaujas rezultāti palīdzēs izstrādāt priekšlikumu Eiropas deklarācijai par digitālajām tiesībām un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas principiem. Deklarācija veicinās digitālo pārkārtošanos, ko veido Eiropas kopīgās vērtības un uz cilvēku vērsts redzējums par tehnoloģiskajām pārmaiņām.

Pēc šīs pirmās aptaujas katru gadu (sākot no 2023. gada) tiks plānotas atkārtotas Eirobarometra aptaujas, lai vāktu kvalitatīvus datus, pamatojoties uz iedzīvotāju izpratni par to, kā deklarācijā iekļautie digitālie principi tiek īstenoti ES.

Konteksts

Eirobarometra aptaujā (518) pētīts, kā ES iedzīvotāji uztver digitālo rīku un interneta nākotni un kāda ir šo interneta, digitālo produktu, pakalpojumu un rīku paredzamā ietekme uz viņu dzīvi līdz 2030. gadam. Tā notika no 2021. gada 16. septembra līdz 17. oktobrim, kombinējot tiešsaistes un klātienes intervijas, kad tas bija iespējams vai lietderīgi. Tika aptaujāti 26 530 respondenti no 27 ES dalībvalstīm.

2021. gada 9. martā Komisija savā paziņojumā “Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā” izklāstīja savu redzējumu par Eiropas digitālo pārveidi un ierosināja izveidot digitālo principu kopumu, kas iemieso Eiropas pieeju digitālajai pārveidei un virza ES politiku digitālajā jomā. Tas aptver tādas jomas kā piekļuve interneta pakalpojumiem, drošai un uzticamai tiešsaistes videi un uz cilvēku vērstiem publiskiem digitālajiem pakalpojumiem un pārvaldei, kā arī tiešsaistes brīvības. 

Pamatojoties uz to, Komisija 2021. gada septembrī ierosināja stabilu pārvaldības satvaru, lai sasniegtu digitālos mērķus Digitālās desmitgades ceļa veidā.

Komisija arī rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu par digitālajiem principiem, kura norisinājās no 2021. gada 12. maija līdz 6. septembrim. Šīs apspriešanas rezultāti liecina, ka respondenti plaši atbalsta Eiropas digitālos principus. Apspriešanā tika saņemtas 609 atbildes, no kurām 65 % bija no iedzīvotājiem un 10 % — no pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Sīkākai informācijai:

Eirobarometra ziņojums

“Digitālais kompass — Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā”

Paziņojums par Digitālās desmitgades ceļu

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/