Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Lietošanas noteikumi

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas laikā no 15.01.2021.

2010.gada 18.martā                                                                                                                                                         NOTEIKUMI Nr.3/2010

APSTIPRINĀTS

ar Alūksnes novada domes

2010.gada 18.marta lēmumu Nr.148

(protokols Nr.6, 47 punkts)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes pilsētas bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
1.2. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.
1.3. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.
1.4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Alūksnes novada dome.
1.5. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

2. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJI

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
2.2. Bibliotēkas lietotāju tiesības:
2.2.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas sistēmas, datu bāzes;
2.2.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
2.2.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu, informācijas sistēmām, Bibliotēkas izmantošanas iespējām;
2.2.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav, izmantojot starpbibliotēku abonementa (turpmāk tekstā – SBA) pakalpojumus;
2.2.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;
2.2.6. iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
2.2.7. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā;
2.2.8. tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumos;
2.2.9. tiesības iesniegt priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas direktoram;
2.2.10. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā bibliotēkai piešķirtā budžeta ietvaros. Šos lasītājus apkalpo mājās ne biežāk kā reizi mēnesī.
2.3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi:
2.3.1. ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;
2.3.2. apmeklējot Bibliotēku un izmantojot jebkuru no pakalpojumiem, ikreiz uzrādīt lasītāja karti;
2.3.3. lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie Bibliotēkas darbinieka;
2.3.4. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram;
2.3.5. saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;
2.3.6. atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā, kādu noteikusi Alūksnes novada pašvaldība;
2.3.7. nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājam jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem;
2.3.8. ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu un informācijas nesēju aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām;
2.3.9. jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis (mobilā tālruņa zvani u.c.) un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam;
2.3.10. Bibliotēkas telpās nelietot ēdienus, dzērienus;
2.3.11. neatrasties virsdrēbēs un ar somām pie Bibliotēkas brīvpieejas fondiem.
2.4. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.
2.5. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

3. PIERAKSTĪŠANĀS KĀRTĪBA BIBLIOTĒKĀ

3.1. Pierakstoties Bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods.
3.2. Nepilngadīgi lietotāji Bibliotēkā tiek pierakstīti, uzrādot pasi, skolēna apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu.
3.3. Pierakstoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina sava apņemšanās ievērot šos noteikumus.
3.4. Reģistrētam lietotājam izsniedz lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.
3.5. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā tās lietotājam nekavējoties par to jāinformē Bibliotēka. Lasītāja karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un sedzot kartes atjaunošanas izmaksas, kas norādītas maksas pakalpojumu cenrādī.
3.6. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkas darbiniekam kārtējā apmeklējuma reizē.

4. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir:
4.1.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana;
4.1.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas darba kārtību, Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
4.1.3. grāmatu, laikrakstu, žurnālu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkas nodaļās: abonementā, lasītavā, bērnu literatūras nodaļā, Eiropas Savienības informācijas punktā, Sabiedriskajā interneta pieejas punktā;
4.1.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
4.1.5. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas Bibliotēkā, tematiski sarīkojumi, tikšanās u.tml.);
4.1.6. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu, citu dokumentu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.
4.2. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Alūksnes novada dome.
4.3. Grāmatas, citus dokumentus un informācijas nesējus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, un uzrādot lasītāja karti.
4.4. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam.
4.5. Lietotājam uz māju izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņi:
4.5.1. grāmatām 15 dienas;
4.5.2. paaugstināta pieprasījuma grāmatām 7 dienas;
4.5.3. žurnāliem 7 dienas;
4.5.4. elektroniskajiem dokumentiem (CD, video/ audio ierakstiem) 7 dienas.
4.6. Lietotājam vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē līdznešanai izsniedzamo izdevumu maksimālais skaits − 5 iespieddarbi vai citi dokumenti. Lietotājam līdznešanai netiek izsniegti divi vienādi iespieddarba eksemplāri. Pirmoreiz reģistrējoties par Bibliotēkas lietotāju, vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 3 izdevumus. No jaunieguvumiem lietotājs vienlaikus var saņemt 3 izdevumus. Lietotājam, kas nav Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājs, līdznešanai izsniedz 1 iespieddarbu vai citu dokumentu.
4.7. Bibliotēkas lasītavā esošās grāmatas līdznešanai neizsniedz vai izsniedz tikai ārpus Bibliotēkas darba laika (šādi izsniegto grāmatu un citu materiālu lietošanas termiņš ir līdz lasītavas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā).
4.8. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.
4.9. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta lasītāja formulārā vai automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas „Alise” datu bāzē.
4.10. Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājam nepieciešamus izdevumus pieprasa no citām bibliotēkām SBA kārtā. Par saņemtajiem izdevumiem lietotājam jāsedz sūtīšanas pasta izdevumi, saņemot pretī kvīti. Iespieddarbus vai citus dokumentus (izņemot kopijas), kuri saņemti SBA kārtā, var izmantot tikai Bibliotēkas lasītavā.
4.11. Lietotājam jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt, ja uz to nav pieteicies cits lietotājs, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus.
4.12. Lietotāju, kas noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtās grāmatas vai citus informācijas nesējus, Bibliotēka 3 mēnešu laikā brīdina. Bibliotēka ir tiesīga piedzīt no lietotāja kavējuma naudu. Kavējuma naudas apmēru apstiprina Alūksnes novada dome. Samaksājot kavējuma naudu, lietotājs saņem pretī kvīti vai citu maksājumu apstiprinošu dokumentu. Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam grāmatas un citus informācijas nesējus uz mājām neizsniedz. (Ar grozījumiem, kas veikti 26.09.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.442)
4.13. Lietotājam aizliegts bojāt Bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas, izdzēst informāciju u.tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
4.14. Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem (bez saskaņošanas ar bibliotekāru), bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.
4.15. Bibliotēkas lietotājiem, kuri neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, uz laiku līdz 3 mēnešiem var aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus, par ko viņam Bibliotēkas direktors paziņo rakstveidā.
4.16. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt Bibliotēkas direktoram.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes pilsētas domes 15.03.2007. lēmums (protokols Nr 7, 11.punkts).

Pielikums Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi Alūksnes pilsētas bibliotēkā

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
3. Lai izmantotu datortehniku, elektroniskos resursus un interneta iespējas Bibliotēkā, apmeklētājiem Bibliotēkas darbiniekam jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.
4. Lietotājiem, kuri vēlas izmantot internetu vai datortehniku, jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka personīgi vai pa tālruni tajā Bibliotēkas struktūrvienībā ( Sabiedriskajā interneta pieejas punktā (SIPP) vai bērnu literatūras nodaļā), kur viņš vēlas izmanot šos pakalpojumus. Pierakstoties rindā, jāinformē Bibliotēkas darbinieks par pakalpojuma veidu.
5. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku. Ja tiek kavēts 15 minūtes, datoru drīkst izmantot cits lietotājs un rezervācija tiek anulēta.
6. Ja Lietotājs pieteiktajā laikā nevar ierasties, viņa pienākums ir par to brīdināt Bibliotēkas darbiniekus savlaicīgi.
7. Viens lietotājs datortehniku, internetu drīkst izmantot:
7.1. Pieaugušie apmeklētāji: Mācībām, darbam: līdz 4 stundām dienā; izklaidei: 1 stundu dienā.;
7.2. Bērni līdz 16 gadu vecumam: mācībām: līdz 2 stundām dienā; izklaidei 30 minūtes dienā.
7.3. Ja darba stacija ir neaizņemta, tad tās izmantošanas termiņš var tikt pagarināts.
8. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
9. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
9.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
9.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
9.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
9.4. nepieļaut elektrisko vadu vai kabeļu izolācijas bojāšanu;
9.5. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
9.6. nestrādāt ar bojātu aparatūru;
9.7. nepieļaut vadu savilkšanos mezglā vai izolāciju deformējošu savīšanos.
10. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par pēkšņām izmaiņām datortehnikas darba režīmā (trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), izmaiņām programmās.
11. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.
12. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu;
13. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.);
14. Lietotājam aizliegts:
14.1. pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
14.2. nepilngadīgiem lietotājiem apmeklēt interneta adreses, kuras paredzētas tikai pilngadīgām personām;
14.3. spēlēt vardarbīgas datorspēles;
14.4. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, ar slapjām rokām;
14.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni un traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
14.6. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
14.7. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas bez Bibliotēkas darbinieka piekrišanas;
14.8. bojāt Bibliotēkas inventāru, datortehniku;
14.9. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
14.10. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu.
15. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
16. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.
17. Neskaidrību gadījumā lietotājam griezties pie Bibliotēkas darbinieka.
18. Lietotājiem, lietojot Bibliotēkas datortehniku, pilnā mērā (ieskaitot bojājumu novēršanas darbu apmaksu) jāsedz zaudējumi, kas radušies viņa darbības rezultātā.
19. Lietotāji, kuri neievēro Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus, zaudē tiesības izmantot internetu, datortehniku un elektroniskos resursus uz laiku no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem, par ko Bibliotēkas direktors lietotājam paziņo rakstiski.

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.