Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas pusgada pavasara pakete – ieteikumi koordinētai reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju

BriseleEiropas Komisija ir ierosinājusi konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), kuros izklāstītas ekonomikas politikas norādes visām ES dalībvalstīm, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju, un kuros galvenā uzmanība vērsta uz vissteidzamāk risināmajām pandēmijas radītajām problēmām un ilgtspējīgas izaugsmes atsākšanu. Ieteikumi ir sagrupēti atbilstoši diviem mērķiem: mazināt koronavīrusa pandēmijas smagās, negatīvās sociālekonomiskās sekas īstermiņā un īstermiņā līdz vidējā termiņā panākt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kas veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Vairāk informācijas https://ej.uz/rekomendacijas202

2020. gada maijs

Komisija atklāj platformu “Gatavi nākotnei” un aicina ekspertus pievienoties tai

Komisija atklāj platformu “Gatavi nākotnei” un aicina ekspertus pievienoties taiEiropas Komisija atklāja platformu „Gatavi nākotnei”, kuras sastāvā ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas palīdzēs Komisijai vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus un samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tā arī palīdzēs nodrošināt, ka ES tiesību akti arī turpmāk atbilst nākotnes prasībām, ņemot vērā vajadzību risināt jaunas problēmas, piemēram, digitalizācijas jautājumu. Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs teica: „Vienkāršojumi un sloga samazināšana, it īpaši MVU, ir jo sevišķi vajadzīga pēc Covid-19 pandēmijas.Mums ir jāizpēta, kā digitalizācija var palīdzēt sasniegt šo mērķi, vienlaikus nodrošinot, ka mūsu tiesību akti joprojām ir vērsti uz nākotni un gatavi jauno problēmu risināšanai.”

 

Vairāk informācijas: https://ej.uz/ewq8

2020. gada maijs

ES dalībvalstīm vajadzīgi 2 triljoni eiro, lai atgūtos pēc Covid-19

Rezolūcijā par jauno ES daudzgadu budžetu un atveseļošanas plānu deputāti prasa spēcīgu stratēģiju, kuras centrā ir iedzīvotāju vajadzības un pamatā ir ES budžets.Rezolūcija tika pieņemta piektdien ar 505 balsīm par, 119 pret un 69 atturoties.Atveseļošanas stratēģijas centrā jābūt Eiropas iedzīvotājiem, uzsver deputāti, piebilstot, ka Parlaments stingri iestāsies par iedzīvotāju interesēm. Plānam jābūt ar spēcīgu sociālo dimensiju, jārisina sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība un jāpievēršas vissmagāk skarto iedzīvotāju vajadzībām.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/x7ot

2020. gada maijs

ES daudzgadu budžets: EP prasa drošības tīklu finansējuma saņēmējiem

Eiropas Parlamenta deputāti pieņēma normatīvo rezolūciju ar 616 balsīm par, 29 pret un 46 atturoties, prasot Eiropas Komisijai līdz 2020. gada 15. jūnijam iesniegt priekšlikumu ES daudzgadu budžeta ārkārtas rīcības plānam.

Lai gan pašreiz noteiktie budžeta griesti automātiski tiktu pagarināti arī tad, ja jaunais ES daudzgadu budžets nestātos spēkā nākamā gada sākumā, tomēr jāņem vērā, ka 2020. gada nogalē noslēdzas vairāku ES programmu, tostarp kohēzijas, Erasmus un pētniecības programmu, darbība. Mērķis ir nodrošināt drošības tīklu tiem iedzīvotājiem, reģioniem, pilsētām, zemniekiem, universitātēm un uzņēmumiem, kas saņem finansējumu no ES programmām, un izslēgt jebkādu risku, ka pašreizējā daudzgadu budžeta programmas varētu tikt pārtrauktas vai haotiski pagarinātas.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/qtfy
2020. gada maijs

Eiropas Komisija nāk klajā ar pavasara ekonomikas prognozi

Eiropas Komisija nāk klajā ar pavasara ekonomikas prognozi. Gan pasaules, gan ES ekonomikai koronavīrusa pandēmija ir liels trieciens ar ļoti smagām sociālekonomiskām sekām. Neraugoties uz ātro un visaptverošo politisko reakciju gan ES, gan valstu līmenī, ES ekonomika šogad piedzīvos vēsturisku recesiju.

Saskaņā ar 2020. gada pavasara ekonomikas prognozi eirozonas ekonomikai 2020. gadā paredzēts rekordliels samazinājums par 7¾%un 2021. gadā tā pieaugs par 6¼%. Tiek prognozēts, ka ES ekonomika 2020. gadā samazināsies par 7½% un 2021. gadā pieaugs par aptuveni 6 %. Izaugsmes prognozes ES un eirozonai ir koriģētas lejup par aptuveni deviņiem procentpunktiem, salīdzinot ar 2019. gada rudens ekonomikas prognozi.

2020. gada maijs

Komisija piedāvā vadlīnijas tūrisma un ceļošanas atsākšanai ES

Komisija nākusi klajā ar paketē apkopotām vadlīnijām un ieteikumiem, kuru uzdevums ir dalībvalstīm pakāpeniski atcelt ceļošanas ierobežojumus un pēc mēnešiem ilgušas norobežošanas ļaut tūrisma uzņēmumiem atsākt darbību, vienlaikus ievērojot vajadzīgos piesardzības pasākumus attiecībā uz veselību.

Komisijas norādījumu mērķis ir piedāvāt iespēju cilvēkiem gūt tik ļoti vajadzīgo atpūtu, relaksāciju un svaigu gaisu. Kolīdz stāvoklis veselības jomā to atļaus, cilvēkiem vajag dot iespēju satikties ar draugiem un ģimeni savā ES valstī vai aiz tās robežām apstākļos, kur ieviesti visi nepieciešamie drošības un piesardzības pasākumi.

Paketes nolūks ir arī palīdzēt ES tūrisma nozarei atgūties no pandēmijas, sniedzot atbalstu uzņēmumiem un nodrošinot, lai Eiropa arī turpmāk būtu visiekārojamākais galamērķis apmeklētājiem.

Komisijas Tūrisma un transporta pakete ietver:

- vispārēju stratēģiju atveseļošanai 2020. gadā un pēc tam;

- vienotu pieeju pakāpeniskai un saskaņotai brīvas pārvietošanās atjaunošanai un ierobežojumu

atcelšanai pie ES iekšējām robežām;

- satvaru, kas atbalstītu pakāpenisku transporta atjaunošanu, turklāt nodrošinot pasažieru un personāla drošību;

- ieteikumu, kura mērķis ir padarīt ceļojumu vaučerus par patērētājiem pievilcīgu alternatīvu atmaksai naudā;

- tūrisma darbību drošas un pakāpeniskas atsākšanas un tādu viesmīlības iestāžu kā viesnīcu sanitāro protokolu izstrādes kritērijus.

Vairāk informācijas saitē: https://ej.uz/omkc

2020. gada maijs

Jaunatne par iesaistošu demokrātiju Eiropas Savienībā

Lai palielinātu jauniešu izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicinātu informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū, kopš 2018.gada nogales sadarbībā ar partneriem no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas biedrība „Sociālās inovācijas centrs” piedalījās projekta „Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei”(SIA4Y) īstenošanā. Projekts tika īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” ietvaros. Projekta laikā tika īstenotas dažādas nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātes par publiskās informācijas pieejamību jauniešiem dažādās valstīs, jaunatnes e-līdzdalības veicināšanu, mediju iesaisti jauniešu informēšanā par aktuāliem jautājumiem, līdzdalības budžetu un publisko iestāžu pārraudzības rīkiem domapmaiņas, semināru un diskusiju formātos.

2020. gada maijs

ES paveiktais un darāmais cīņā ar Covid-19 krīzi: Latvijas EP deputātu komentāri

Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā apkopojis no Latvijas ievēlēto deputātu viedokli par ES pasākumiem cīņā ar Covid-19 izraisīto krīzi.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma Eiropas Savienība ir īstenojusi virkni pasākumu krīzes seku mazināšanai. Savu ieguldījumu devis arī Eiropas Parlaments (EP) - ne tikai likumdošanas laukā, bet arī, piemēram, pašlaik neizmantotās biroju telpas Briselē atvēlot bezpajumtniekiem un nodrošinot bezmaksas maltītes grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

No Latvijas ievēlētie astoņi deputāti strādā 12 no 20 EP komitejām. Daudzu dienaskārtībā jau nonākuši vai vēl nonāks ar Covid-19 krīzi saistīti jautājumi.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/xtym

2020. gada aprīlis

Sasoli Eiropadomei: iedzīvotāju ekonomiskais stāvoklis ir dramatisks – jārīkojas tagad

„Iedzīvotāji pašlaik raugās uz visām Eiropas valdībām un ES iestādēm un gaida rīcību. Mēs nedrīkstam domāt par nepieciešamo soļu atlikšanu, mūsu kopīgā atbildība ir rīkoties strauji.”

„Jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, jo īpaši - rekonstrukcijas plāna īstenošanai. Mums jāpalīdz atjaunot ekonomika, jāaizsargā mūsu vērtības, vienlaikus jāatjauno darba vietas un izaugsmes iespējas. Mums tas jādara kopā. Nevienam nevajadzētu domāt par atsevišķu rīcību. Mums vajadzīgs jauns Māršala plāns, kuru šoreiz finansē Eiropa. Tas, protams, rada jaunus uzdevumus, jo mums tas jādara kopīgi, spēcīgas solidaritātes garā."

Vairāk informācijas: https://ej.uz/zt9z

2020. gada aprīlis

EP pieņem nozaru atbalsta pasākumus Covid-19 krīzē: struktūrfondi, zivsaimniecība, bezpajumtnieki

EP deputāti pieņēma papildu pasākumus vairāku nozaru atbalstam, lai ES finansējumu varētu ātrāk un ar lielāku elastību piešķirt cīņai pret Covid-19 pandēmijas sekām.

Piektdien ārkārtas plenārsēdē Eiropas Parlaments ar steidzamības procedūrām apstiprināja „Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu”, ko Eiropas Komisija ierosināja 2. aprīlī.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/7ytd

2020. gada aprīlis

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.