Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Informācija bibliotekāriem

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAktuālā informācija par Digitālo (E-prasmju) nedēļu 2018

Tuvojoties ikgadējai ES aktivitātei „Digitālā nedēļa 2018” (All Digital Week, līdz šim - „E-prasmju nedēļa), nosūtu aktuālo informāciju par šo pasākumu:

1) Reģionālie koordinatori

Bibliotēkas, kuras plāno darboties kā Digitālās nedēļas reģionālie koordinatori, bet vēl nav pieteikušas savu dalību, lūdzu, to izdarīt līdz 9. martam Digitālās nedēļas mājaslapas sadaļā http://eprasmes.lv/registracijas-formas/

Ja ir kādi jautājumi, reģistrācijas formas lapā ir norādīts arī telefons, pa kuru zvanīt neskaidrību gadījumā.

2) Pasākumu kalendārs

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad informāciju par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem jūs ievietosiet nepastarpināti - jūs šo informāciju nesūtīsiet organizatoriem, bet paši to ierakstīsiet speciāli izveidotā lapā Digitālās nedēļas pasākumu kalendārs, līdz ar to, ievadot informāciju, jābūt precīziem. Katrā gadījumā - ja tomēr gadās kļūda - tad šo kļūdu varat izlabot, sazinoties ar organizatoriem.

3) Tiešraides un semināri Digitālās nedēļas laikā

Šī gada 16. februārī notika Reģionālo partneru seminārs, kurā iesaistītie partneri stāstīja arī par plānotajām tiešraidēm, kas tiks translētas Digitālās nedēļas laikā, piemēram, „Kiberdrošības nakts”, pētījuma „Digitālā realitāte - tieši tāda, kāda tā ir” rezultāti par pusaudžu medijpratību, Latvijas Komercbanku asociācijas piedāvātais konkurss pusaudžiem „Parādi savas finanšu prasmes” (labas balvas!), kā arī par semināriem, ar kuriem partneri ir gatavi izbraukt un stāstīt uz vietām, piemēram, par darba vides risku novērtēšanas rīku „OiRA”, par LIKTA piedāvāto mazo un mikrouzņēmumu kursiem u.c. Prezentācijas par tiešraidēm, semināriem un pārējām aktivitātēm pieejamas Digitālās nedēļas mājaslapā sadaļā (jāspiež uz tēmas nosaukuma, tad atvērsies attiecīgā prezentācija) http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2018/02/Darba_kartiba_reg_partneri_16022018_reg_partneriem.pdf

4) Testi un konkursi un citi materiāli, ko izmantot Digitālās nedēļas laikā

Digitālās nedēļas mājaslapā http://eprasmes.lv/ pieejamas saites arī uz dažādiem konkursiem, kuros varat iesaistīties, un pašnovērtēšanas testiem, ko varat piedāvāt saviem lietotājiem Digitālās nedēļas laikā. Tāpat mājaslapā ir pieejama saite http://alldigitalweek.eu/resources/ uz kopējiem All Digital Week sagatavotajiem resursiem, kuri piedāvā dažādus rīkus un mācību materiālus, kas izmantojami gan darbā ar bērniem un jauniešiem, gan arī noderēs ikvienam iedzīvotājam, lai pārbaudītu un uzlabotu savas digitālās prasmes.

Ar cieņu,

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projektu vadītāja asistente

2018. gada marts

Aptauja Latvijas bibliotēkām par novadpētniecības darba attīstību

2017. gada nogalē tika izdotas „Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas” (https://lnb.lv/lv/izdotas-latvijas-biblioteku-novadpetniecibas-darba-vadlinijas), kas nosaka novadpētniecības darba vispārējos principus. Taču to ieviešanu praksē bieži vien apgrūtina dažādas problēmas, zināšanu un prasmju trūkums, neskaidrības praktisku darba jautājumu risināšanā. Lai novērstu kavēkļus bibliotēku novadpētniecības darba attīstībai, vēlamies iegūt dziļāku izpratni par Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba problēmām, attīstības vajadzībām un iespējām pilnveidot šo tik ļoti nozīmīgo bibliotekārā darba jomu. Un kurš gan vēl labāk pārzina reālo situāciju novadpētniecības darbā par Jums, bibliotēku darbinieki, kas diendienā veicat šo darbu? Aicinām ikvienu Latvijas bibliotekāru, kurš veic (vai varbūt kādu iemeslu dēļ arī neveic) novadpētniecības darbu, piedalīties šajā LNB Bibliotēku attīstības centra organizētajā aptaujā!

Aptaujas anketā ir tikai 5 jautājumi, taču tie prasīs iedziļināšanos. Lūdzu, nopietni apsveriet anketas jautājumus un sniedziet, cik vien iespējams, detalizētas atbildes! Lūdzu atturēties no pašcenzūras („varbūt tas ir nesvarīgi”, „varbūt visi to jau zina” u.tml.), jo ir svarīgi iegūt datus par reālo situāciju bibliotēkās. Ja nepieciešams, izmantojiet provizorisko bibliotēku novadpētniecības darba struktūru e-pasta piesaistnē. Pēc Jūsu izvēles: vienā aptaujas anketā var tikt apvienotas visu bibliotēkas novadpētniecības darbā iesaistīto darbinieku atbildes vai arī anketas aizpilda un iesniedz katrs darbinieks atsevišķi.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti „Latvijas bibliotēku novadpētniecības rokasgrāmatas” sagatavošanā un profesionālās pilnveides pasākumu satura plānošanā, kā arī noderēs nozares attīstības stratēģiju veidošanā. Dati tiks prezentēti tikai apkopotā veidā. Garantējam konfidencialitāti. Ja vēlaties, anketu varat iesniegt arī anonīmi.

Aptauja noslēgsies 20. martā.

Jau iepriekš pateicamies par atvēlēto laiku!

 

Aptaujas anketa pieejama saitē: https://goo.gl/forms/XEbBgnKxpMxJo9MS2

 

Saziņai:

Marlēna Krasovska

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr. 67716049

Marlena.Krasovska@lnb.lv

 

Evija Vjatere

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr. 67716053

 

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

2018. gada marts

Aktuālā informācija studēt gribētājiem par ESF projekta "Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" norisi

Informējam par aktuālo ESF projekta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros. Turpmāk tas tiks rakstīts saīsinātā veidā ESF 8.4.1.

Paziņojam, ka esam oficiāli apstiprināti kā sadarbības izglītības iestāde un ir pieņemts lēmums atbalstīt gan 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmu „Bibliotēku zinības”, gan 240 stundu profesionālās pilnveides programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”.

Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka mācības abās programmās tiks uzsāktas šī gada jūnijā. Savukārt oficiālā pieteikšanās uz mācībām, lai pretendētu uz līdzfinansējumu un vietu mācību grupā, sāksies šī gada marta vidū. Studēt gribētāju pieteikšanās attiecīgajās izglītības programmās sāksies tiklīdz par to tiks publicēta informācija interneta vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ .

Svarīga informāciju studēt gribētājiem:

10% strādājošā (potenciālā studenta) līdzmaksājumu varēs segt arī tā darba devējs.

Oficiālā pieteikšanās notiks klātienē LNB.

Ar plašāku jaunāko informāciju var iepazīties interneta vietnē http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/ .

Visi jaunumi tiks publicēti LNB KAC interneta vietnē https://macies.lnb.lv/ rubrikā „ESF projekts 8.4.1. „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide””

Kad sāksies oficiālais pieteikšanās process, jums tiks izsūtīta informācija par kārtību, kādā tas notiks un veicamajiem soļiem.

2018. gada marts

Apaļā galda diskusijas

21.-22. martā notiks gadskārtējās Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, kas tiek organizētas kā pieredzes apmaiņas pasākums - iespēja satikt kolēģus, dalīties pieredzē, pārrunāt aktuālus jautājumus. Paralēli noritēs diskusija reģionu un republikas pilsētu galveno bibliotēku direktoriem un metodiķiem un diskusija atbildīgajiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Abas diskusijas notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvs).

Direktorus un metodiķus lūdzam sagatavot KONCENTRĒTU PREZENTĀCIJU (laiks - 7 minūtes), kurā ietverta šāda informācija par Jūsu reģionu:

· 2017. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi;

· 2017. gada jauninājumi un sasniegumi, gada mirklis;

· 2017. gada problēmas un risinājumi (kas traucē/palīdz attīstīties, konkrētas problēmas veiksmīgs atrisinājums u. tml.);

· Veiksmīgākie piemēri, kā bibliotēkas iesaistās ANO mērķu sasniegšanā (pakalpojumi, izglītojošā darbība, darbs ar mērķauditorijām, projekti u. c.);

ANO mērķu latviskojums: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-lv.pdf

Sarunai par darbu ar bērniem un jauniešiem lūgums izmantot piesaistnē pievienoto dokumentu „Darbs bērniem un jauniešiem”. Prezentācijai atvēlētais laiks - 10 minūtes.

2018. gada marts

Novadpētniecības konkurss "Šodiena jau rīt būs vēsture"

Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludina novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.

Par konkursa tēmu šogad izvēlēts motīvs – “Mana novada iedvesmas stāsti Latvijas simtgadei”. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt uz dokumentāliem faktiem balstītus vai literārus darbus - stāstus, aprakstus, esejas, referātus un cita žanra darbus par šodienas Alūksnes novadam nozīmīgiem, iedvesmojošiem cilvēkiem, notikumiem, procesiem, jaunām tradīcijām, inovācijām, sasniegumiem un veiksmēm.

Konkursā piedalīties aicināti novada literāti, kultūras iestādes,  izglītības iestāžu 10. - 12. klašu audzēkņi, kā arī ikviens interesents, iesniedzot līdz šim nepublicētu, uz dokumentāliem faktiem balstītu vai literāru darbu, kas var būt papildināts ar foto materiālu.

Darbus konkursam varēs iesniegt no 2018. gada 2. janvāra līdz 4. septembrim. Iesniegtos darbus vērtēs divās kategorijās - dokumentālie darbi un literārie darbi, atsevišķi novērtējot skolu audzēkņu un pieaugušo radītos darbus. Konkursa rezultātus paziņos 2018. gada novembrī. 

Iesniegtos darbus iekļaus Alūksnes pilsētas un novada kultūras iestāžu, skolu novadpētniecības krājumā, tie var tikt publicēti laikrakstos un citos izdevumos, kā arī izmantoti grāmatas izdošanai.

Novadpētniecības konkursu organizē Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties konkursā!

 

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

2018. gada janvāris

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.